Bestuur, financiën en veiligheid 07-03-2018

Datum: 7 maart 2018
Tijd: 16:00  -  21:00  uur
Voorzitter:R.M. Knegt
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/458974/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2007-03-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

15.30 - 16.00 uur Atrium: beantwoording technische vragen

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

De beide agenderingsverzoeken zijn toegevoegd aan de agenda (7d en 7f) - Agenderingsverzoek SP en ChristenUnie De fracties van de SP en de ChristenUnie hebben samen een verzoek ingediend om te spreken over de kwartaalrapportage van de NCG en de brief van GS over overeenstemming schadeafhandeling. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan de agenda wanneer tenminste 1/3 van de aanwezige Statenleden in de binnenste ring instemt met agendering. De stukken zijn onder voorbehoud van instemming geagendeerd onder agendapunt 7d. - Agenderingsverzoek PVV De fractie van de PVV heeft een verzoek ingediend om te spreken over de plaatsing van tiltmeters. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan de agenda wanneer tenminste 1/3 van de aanwezige Statenleden in de binnenste ring instemt met agendering. De stukken zijn onder voorbehoud van instemming geagendeerd onder agendapunt 7f.

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt, alvast worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die zijn geagendeerd onder agendapunt 8 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder agendapunt 9, ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder agendapunt 10, ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

Er is een spreektijd gehanteerd van 9 minuten per fractie en 36 minuten voor GS.

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Gedragscodes integriteit

Advies van de commissie Bestuur: De beide voordrachten (onder 7a1 en 7a2) gaan als hamerstuk naar Provinciale Staten van 14 maart 2018.

7.a.1

Gedragscode integriteit Provinciale Staten

7.a.2

Voordracht gedragscodes (2018-3), 24 januari 2018

7.b

Brief Informatiestrategie 2018, 21 december 2017

Advies van de commissie Bestuur: De brief gaat ter kennisname naar Provinciale Staten van 14 maart 2018. De brief is als bespreekstuk geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD. Het gemotiveerde verzoek is bijgevoegd.

7.c

Voordracht Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (2018-6), 6 februari 2018

Advies van de commissie Bestuur: De voordracht gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 14 maart 2018. Gedeputeerde Staten (GS) is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen. Het is een bevoegdheid van Provinciale Staten om toestemming te verlenen voor het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling waarin GS deelneemt. In de commissie kan met elkaar en met GS worden gesproken over het verzoek van GS om toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (GR ODG) te wijzigen. Een wijziging van de GR dient door alle deelnemers gelijkluidend te worden vastgesteld.

7.d

Verzoek SP en ChristenUnie bespreking Kwartaalrapportage NCG en nieuw schadeprotocol

Advies van de commissie Bestuur: de stukken gaan ter kennisname naar de Statenvergadering van 14 maart 2018.

7.d.1

Brief Ontwikkelingen in het gaswinningsdossier, 6 maart 2018

Gedeputeerden Staten schetsen in de brief van 6 maart 2018 de meest actuele ontwikkelingen in het gaswinningsdossier. Daarmee wordt voortgebouwd op de brieven van respectievelijk 16 en 23 januari jl. en wordt voldaan aan het verzoek van het Presidium om een reactie te geven op de 4e kwartaalrapportage 2017 van de NCG.

7.e

VERWACHT: voordracht aan PS inzake concept reactie concept addendum mjp brief

Advies van de commissie Bestuur: De voordracht van GS die voor de Statenvergadering van 14 maart wordt verwacht, wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de Statenvergadering van 14 maart 2018.

7.f

Verzoek PVV bespreking plaatsing tiltmeters

Advies van de commissie Bestuur: De fractie van de PVV verzoekt om een motiedebat in de Statenvergadering van 14 maart 2018. De PVV zal voor de Statenvergadering met een motie komen.

8

Overige voordrachten

Annotatie bij het agendapunt: Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd.

8.a

Voordracht mandaat bevoegdheid cao-onderhandelingen aan presidium ivm invoering Wnra

Advies van de commissie Bestuur: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 14 maart 2018.

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

er zijn geen brieven geagendeerd bij dit agendapunt

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

Advies van de commissie Bestuur: de ingekomen brieven van derden gaan, met uitzondering van de brief onder 10c, ter kennisname naar de Statenvergadering van 14 maart. De PvdD heeft verzocht om de brief onder 10c de volgende vergadering te betrekken bij het agenderingsverzoek van de PvdD en PvhN over gestapelde mijnbouw.

10.a

Email (geanonimiseerd) dd. 15-1-2018 - Aardgaswinningsschade en hongi-tochten

10.b

Email (geanonimiseerd) dd. 18-1-2018 - afschrift brief inzake persoonlijke brief aan dhr. Wiebes (min. EZenK.)

10.c

email (geanonimiseerd) dd. 9-11-2017 Uiting van zorgen over gevolgen van gas- en zoutwinning voor bewoners gemeente Veendam

10.d

Email (geanonimiseerd) namens Stichting Groene Rook (i.o.) dd. 10-1-2018 afschrift brief aan gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders mbt het Manifestival Groene Rook

10.e

Minister van Econ. Zaken en Klimaat - Reactie op gezamenlijke brief van GS en PS aardbevingsdossier.pdf

12

Sluiting