Bestuur, financiën en veiligheid 06-03-2019

Datum: 6 maart 2019
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:M.S. Scheffers
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan is op woensdag 13 februari 2019 in het provinciehuis. Zie ook: www.pratenmetdestaten.nl

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt later in de vergadering, worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

voorstel: 6 minuten per fractie, 24 voor GS.

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Voordracht reglement van orde PS provincie Groningen en verordeningen burgerinitiatief en ambtelijke bijstand

7.b

VERWACHT: voordracht verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincies 2019

7.c

VERWACHT: voordracht programmabudget 75 jaar vrijheid 2019-2020

7.d

Voordracht Vaststelling Wadloopvergunning Groningen 2019 (2019-4), 29 januari 2019

Besluitvorming in PS Fryslân is voorzien op 27 februari 2019. Besluitvorming in PS Noord-Holland is voorzien op 7 maart 2019. K13901

7.e

Brief Risicoanalyses en informatieprotolcollen GR Waddenfonds, Prolander, Omgevingsdienst Groningen en OV-bureau Groningen Drenthe, 5 februari 2019

K10014

7.f

Voordracht Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Prolander, 5 februari 2019 (2019-5)

K2637

8

Overige voordrachten

Annotatie bij het agendapunt: Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd.

8.a

Voordracht Voorbereiding accountantsdiensten 2019, 5 februari 2019 (2019-6)

K13215

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

9.a

Brief Update voortgang proces Nationaal Programma Groningen, 7 februari 2019

K13560

9.b

Brief Besturing van de versterkingsoperatie, 13 februari 2019

K13561

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

10.a

(geanonimiseerd) Email van Burgemeesters Waddeneilanden dd 10-1-2019 - zorgen over containervervoer

10.b

(geanonimiseerd) Email van KIMO NederlandBelgie dd. 11-1-2019 - Brief over containertransport aan Minister en Tweede Kamer

10.c

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - circulaire Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

2019-005391

11

Sluiting