Bestuur, financiën en veiligheid 30-01-2019

Datum: 30 januari 2019
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:R.M. Knegt
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan is op 9 januari 2019 in het Provinciehuis.

Zie ook www.pratenmetdestaten.nl

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt later in de vergadering, worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Voordracht Onderzoek minimaal benodigd weerstandsvermogen en Kadernota Risicomanagement provincie Groningen (2018-60), 19 december 2018

K13941

7.b

Voordracht Integreren van de najaarsnota in de digitale monitor (2-18-61), 19 december 2018

K3856

8

Overige voordrachten

Er zijn geen voordrachten geagendeerd bij dit agendapunt. Annotatie bij het agendapunt: Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd.

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

9.a

Brief Reactie motie: stuur de gaswinning met pensioen, 28 november 2018

K301

9.b

Brief Realisatie aanbevelingen rekenkamers inzake het Waddenfonds, 18 december 2018

K13414

9.c

Brief Toezegging commissie Bestuur, Financien en Veiligheid m.b.t. kosten project Windenergie op Land, 27 november 2018

K48

9.d

Brief Uitvoering middelen projectenlijst 2018, 12 december 2018

K136

9.e

Brief Beroepschrift instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019, 15 januari 2019

K136

9.f

Brief Aanbiedingsbrief regionale oproep schade en versterking aan Tweede Kamer, 16 januari 2019

K136

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

10.a.1

Brief (geanonimiseerd) verzoek aan PS om raadsbesluit gemeente Haren betreffende het bestemmingsplan Raadhuisplein niet goed te keuren ikv Wet Arhi (a|)

2018-088612

10.b.1

Email (geanonimiseerd) dd. 4-12-2018 opmerkingen over controle en scherpe kaders stellen mbt nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Niedersachsen mbt Wunderlinie

10.c

(geanonimiseerd) Ministerie van Binnenlandse Zaken - Financieel toezicht 2019

10.d

(geanonimiseerd) Groningen - Projecten architectuur, enzovoorts

10.e

(geanonimiseerd) - Projecten van architectuur, riolering , enzovoorts

11

Sluiting