Ruimte, natuur en leefbaarheid 05-12-2018

Datum: 5 december 2018
Tijd: 09:00  -  12:30  uur
Voorzitter:D. Ram
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463710/commissie%20Ruimte%2C%20natuur%20en%20leefbaarheid%2005-12-2018
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Afwijkend aanvangstijdstip i.v.m. Sinterklaas

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

8 minuten per fractie en 30 minuten voor GS.

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Voordracht Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier (2018-47), 16 oktober 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid d.d. 5 december 2018: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 19 december 2018. Met deze voordracht worden Provinciale Staten gevraagd het provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier vast te stellen. In het Zuidelijk Westerkwartier worden waterberging en de ontwikkeling van het natuurnetwerk gecombineerd. Het provinciaal inpassingsplan maakt het mogelijk uitvoering te geven aan de aanwijzing als natuur- en waterbergingsgebied in de provinciale omgevingsverordening binnen de gemeenten Leek en Marum. Daarnaast maakt het inpassingsplan mogelijk om uitvoering te geven aan wat met de inrichtingsplannen wordt beoogd. De Staten hebben op 24 september 2014 de begrenzing van het provinciaal natuurnetwerk (NNN) vastgesteld. Een deel van het natuurnetwerk is door de Staten op 10 december 2014 aangewezen als waterbergingsgebied. De Staten zijn op 4 november 2015 per brief geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier en de werkwijze bij het provinciaal inpassingsplan. De Staten hebben op 17 februari 2016 een veldbezoek gebracht aan het gebied. Op 30 mei 2018 heeft het college de Staten per brief geïnformeerd over de plannen voor de voorgenomen inrichting. (K11008)

7.b

Agenderingsvoorstel PvdD betreffende interprovinciaal wolvenplan

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid d.d. 5 december 2018: de brief van GS betreffende 'Informeren nieuwe interprovinciaal wolvenplan' is voor kennisgeving aangenomen en wordt procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 19 december 2018. Bij de regeling van werkzaamheden (2a: vaststellen van de agenda) legt de voorzitter dit agenderingsverzoek voor aan de commissie. Indien ten minste 1/3 van het aantal aanwezige woordvoerders in de binnenste ring instemt met het voorstel, wordt het onderwerp als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda. (K12387)

7.c

Brief Tweede monitor Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020, 18 oktober 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid d.d. 5 december 2018: de brief van GS betreffende 'Tweede monitor Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020' is voor kennisgeving aangenomen en wordt procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 19 december 2018. Bij het vaststellen van de kaders en uitgangspunten voor het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 is afgesproken dat het programma na twee jaar zal worden geëvalueerd. De evaluatie ligt nu voor ter bespreking. Het gaat om een tweede monitor van het uitvoeringsprogramma. Deze bouwt voort op de eerste monitor, waarover de Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid op 13 september 2017 heeft gesproken. Bij de bespreking van deze evaluatie kunnen de Staten controleren of het uitvoeringsprogramma past binnen de vastgestelde kaders en uitgangspunten en beoordelen of deze evaluatie aanleiding geeft om bij te sturen. Na 2020 verschijnt de eindevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020. Ter voorbereiding op deze bespreking heeft bijzonder hoogleraar prof. dr. ir. Bettina Bock op 10 oktober 2018 een minicollege gegeven over het belang van aandacht voor leefbaarheid vanuit overheden, zijn de Staten op 31 oktober op werkbezoek geweest en hebben zij met inwoners en organisaties gesproken tijdens Praten met de Staten op locatie. (K12053)

7.d

Brief Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie, 15 november 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid d.d. 5 december 2018: de brief van GS betreffende 'Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie' (7d) en de brief van GS 'Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie (juridisch advies)' (7d.1) gaan als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 19 december 2018. (K7534)

7.d.1

Brief Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie, 4 december 2018

K7534

8

Overige voordrachten

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid d.d. 5 december 2018: de voordracht wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing provincie Groningen gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 19 december 2018.

8.a

Voordracht Vaststelling wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing provincie Groningen (2018-48), 16 oktober 2018

K337

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid d.d. 5 december 2018: de ingekomen stukken van GS zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 19 december 2018.

9.a

Brief Rapport (Bevings)bestendige zorg in Groningen, 10 oktober 2018

K136

9.b

Brief ESD-SIC B.V., 30 oktober 2018

K1615

10

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

De ingekomen stukken van derden zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 19 december 2018.

10.a

Email (geanonimiseerd) d.d. 28 september 2018 betr. informatie en zienswijze inzake Blazers bij ESD-SIC

10.b

Email (geanonimiseerd) van Huurdersorganisatie Oldambt dd. 23-10-2018 - RWLP en prestatieafspraken 2019

10.c

Email (geanonimiseerd) van huurders Organisatie Oldambt (HOO) , Winschoten dd. 15-11-2018 - Niet ondertekenen Prestatieafspraken 2019 tussen Gemeente Oldambt en de corporaties(a)_redacted

10.d

Email (geanonimiseerd) van Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl dd. 19-11-2018 - Afschrift brief aan Gemeente Delfzijl betr. Windturbines in aardbevingsgebied Meedhuizen.

10.e

Email (geanonimiseerd) van Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl dd. 19-11-2018 - Windturbines in aardbevingsgebied Meedhuizen e.o., onveilig en onverantwoord. o

10.f

Brief (geanonimiseerd) van een 5 tal natuur- en energiekoepels d.d. 28-11-2018 betr. Reactie Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie

11

Sluiting