Mobiliteit, economie en energie 05-12-2018

Datum: 5 december 2018
Tijd: 13:00  -  16:30  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/488710/commissie%20Mobiliteit%2C%20economie%20en%20energie%2005-12-2018
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn per agendapunt in de toelichting opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a.1

Voordracht Vaststelling Voorkeursalternatief voor de N33-Midden (2018-46), 16 oktober 2018

Advies commissie Mobiliteit: de voordracht gaat als bespreekstuk naar de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2018. Met de voordracht worden Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met het definitieve voorstel voor een voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de N33-Midden. Met dit planuitwerkingsbesluit wordt de verkenningsfase afgesloten. De kosten van aanleg van het voorkeursalternatief X1, tezamen met de kosten voor de verkenning en planstudie komen uit op € 101,9 miljoen. Dit past in het beschikbare taakstellende budget, zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst N33-Midden van 23 februari 2015, namelijk € 102,9 miljoen (prijspeil 2018, incl. indexaties). De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de voordracht tijdens de statenvergadering van 19 december 2018. K1280

7.a.2

Brief Reactie van bestuurlijk duo N33 Midden op zienswijze Appingedam d.d. 15 november 2018, 4 december 2018

K1280

7.b

Brief Fietsroute Plus Groningen-Leek, 1 november 2018

Advies commissie Mobiliteit: de brief gaat ter kennisname naar de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2018. Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het (voorlopig) stopzetten van het project Fietsroute Plus Groningen-Leek. Over de keuze voor een noordelijke of zuidelijke variant langs de A-7 was in de stuurgroep geen overeenstemming. In de brief kondigt het college een nieuwe voordracht waarmee de gereserveerde middelen kunnen worden besteed aan andere ambities uit de provinciale fietsstrategie. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de brief tijdens de statenvergadering van 19 december 2018. K3

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2018, met uitzondering van de brief onder 9.d. 'Verduurzaming Regionale Treindiensten'. De fractie van de PVV dient een agenderingsverzoek in voor deze brief ter bespreking in de commissie van 23 januari 2019.

9.a

Brief Afschrift brief aan de heer Muijzert inz. N33, 11 september 2018

K3232

9.b

Brief Statutenwijziging t.b.v. oprichting Centrum Groninger Taal en Cultuur, 2 oktober 2018

K12047

9.c

Brief Groninger Cultuurprijzen, 9 oktober 2018

K11985

9.d

Brief Verduurzaming Regionale Treindiensten, 18 oktober 2018

K10158

9.e

Brief Tarieven OV-bureau Groningen Drenthe 2019, 23 oktober 2018

K3875

9.f

Brief Afschrift IPO-reactie Vrachtwagenheffing aan minister I&W, 26 oktober 2018

K11780

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2018.

10.a

Gemeente Appingedam - afschrift brief betr. zienswijze aansluiting Appingedam N33 Midden

10.b

Email dd. 3-10-2018 - Leren van Eindhoven; wat betekent dit voor uw bezit Groningen Airport Eelde

10.c

Email dd .2-10-2018 - Verdubbeling N34 ook Gronings probleem ; waar is de samenwerking

10.d

Email dd. 2-10-2018 - Duurzaam OV en spoor

10.e

Email dd. 11-10-2018 - Wunderline 2035 en Deutschlandtakt 2030

10.f

Email dd. 11-10-2018 - Wunderline 2035, HSL 2050 van relevant belang veranderingen in Duitsland te Berlijn.

10.g

Email dd. 15-10-2018 - Kansen Groningen Airport Eelde in segment Full freight

10.g

Email dd. 26-10-2018 - suggestie, om d.m.v. een light-rail-concept een oplossing aan te dragen voor het vervoersvraagstuk van en naar Zernike

10.h

E-mail dd. 25-10-2018 ETRMS Noord-Nederland niet in opgenomen waaronder de Wunderline Gronngen - Bremen

2018-073097

10.i

Email dd. 29-10-2018 - Schets van ontgraven verdiepte weg -tunnel in de Zuidelijke Ringweg in den natte boven en in den droge ondergrond

10.j

email dd. 29-10-2018 - Afschrift brieven aan de Gemeente Groningen betr. vragen over de veligheid Zuidelijke Ringweg

10.k

OV Bureau Groningen-Drenthe - Afschrift brief aan Minister van Veiligheid en Justitie betr. groeiende overlast buslijn 73 Ter Apel

10.l

Email van Gemeente Leek dd. 13-11-2018 - Motie gemeenteraad Leek Fietsroute Plus Leek-Groningen

10.m

Gemeente Appingedam - Afschrift brief aan GS betr. zienswijze verdubbeling N33 Midden

10.n

Email dd 27-11-2018 - Verzoek om verbetering fietsverbinding Leek - Groningen

10.o

Email, Oostwold - Fietsroute Plus versus veiligheid schoolgaande kinderen

10.p

Email van Fietsersbond Groningen dd. 24-11-2018 - openbrief betr. impasse doorfietsroute Groningen-Leek v.v

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

12

SLUITING