Bestuur, financiën en veiligheid 12-12-2018

Datum: 12 december 2018
Tijd: 14:00  -  20:00  uur
Voorzitter:M.S. Scheffers
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/488715/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2012-12-2018
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan was op 21 november. Zie ook www.pratenmetdestaten.nl

 

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

Agendapunt 7.F het voorstel om de brief Plan van Aanpak Versterkingsopgave wordt bij het vaststellen van de agenda voorgelegd aan de commissie. Indien tenminste 1/3e van de aanwezige leden instemt met het voorstel, wordt het onderwerp definitief als bespreekstuk toegevoegd aan de agenda.

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt later in de vergadering, worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

Voorstel: 11 minuten per fractie en 44 voor GS

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a.1

Overleg commissie Bestuur met de accountant

Conform artikel 55 van het Reglement van orde dient een ingestelde Statencommissies het door of namens Gedeputeerde Staten gevoerde financiële beleid te onderzoeken. De commissie Bestuur, financiën en veiligheid is de daartoe aangewezen commissie. Deze commissie heeft onder andere tot taak periodiek overleg te voeren met de accountant. De accountant heeft als opdracht de Jaarrekening 2018 te controleren. Onderdeel van de opdracht aan de accountant is dat voorafgaand aan de controle op de jaarrekening een gesprek plaatsvindt met de Provinciale Staten over waar bij de controle specifiek aandacht gegeven moet worden en welke rapporteringstoleranties daarbij gelden. De accountant is aanwezig in de vergadering van de commissie Bestuur van 12 december om met de commissie te komen tot afstemming inzake de nadere invulling van de controle-opdracht. U wordt in de gelegenheid gesteld de accountant specifieke aandachtspunten mee te geven bij de controle van de jaarrekening 2018.

7.a.3

Voordracht Vaststelling van het Normenkader voor de rechtmatigheidstoets 2018 en de goedkeurings- en rapporteringstoleranties t.b.v. accountantscontrole op de Jaarrekening 2018 (2018-49), 16 oktober 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: De voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 19 december 2018. Annotatie bij het agendapunt: De Provinciewet schrijft voor dat Provinciale Staten één of meer accountants aanwijzen voor de controle jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. In het kader van de opdracht aan de accountant geven Provinciale Staten jaarlijks nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets in het kader van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapportagetoleranties. In de commissie kan van gedachten worden gewisseld over het voorstel van GS voor de aanwijzingen aan de accountant ten behoeve van de rechtmatigheidstoets die specifiek van toepassing zijn voor het jaar 2018. Vervolgens brengt de commissie een advies uit of de voordracht als hamerstuk of als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 19 december 2018 gaat.

7.b

Brief Risicoanalyse en informatieprotocol GSP, 25 september 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: De brief gaat ter kennisname naar de Statenvergadering van 19 december 2018. In de commissie kan: 1.Een uitspraak worden gedaan over de wijze waarop voor Groningen Seaports de risicoanalyse en het informatieprotocol is uitgevoerd 2. Van gedachten worden gewisseld over de deelname van Statenleden in het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports en een eventuele wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling op dit punt. 3. Een advies worden gegeven over de wijze behandeling in Provinciale Staten (hamerstuk of bespreekstuk) Achtergrond PS hebben op 28 september 2016 de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarbij is besloten dat alle bestaande verbonden partijen worden geëvalueerd aan de hand van het beleidskader. Tevens hebben PS besloten dat er een informatieprotocol ter borging van de controlerende rol van PS zal worden uitgewerkt. En dat Provinciale Staten op basis van de uitkomst van de evaluatie per verbonden partij zullen besluiten over de wijze van vertegenwoordiging van de provincie in het bestuur van die verbonden partij. De voordracht over de evaluatie Verbonden Partijen is op 31 januari 2018 door Provinciale Staten behandeld. Aanvullend op de evaluatie is GS in een brief ingegaan op de sturings- en informatiepositie van Statenleden in relatie tot verbonden partijen, en is een handreiking gedaan voor verdere stappen. Op initiatief van de klankbordgroep verbonden partijen is vervolgens bij de behandeling van de evaluatie een amendement aangenomen waarin GS opdracht is gegeven om een risicoanalyse uit te voeren en een risicoprofiel te bepalen voor alle verbonden partijen en op basis daarvan een helder en beknopt informatie- en toezicht arrangement op te stellen. GS is gevraagd dit gefaseerd uit te voeren te beginnen met het SNN en daarna Groningen Seaports en het Waddenfonds. In de commissie Bestuur van 27 juni was steun voor de wijze waarop deze evaluatie van het SNN is uitgevoerd en voor het op gelijke wijze uitvoeren van de risicoanalyses van de overige verbonden partijen.

7.c

Voordracht GR SNN: wijziging en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling door de Commissaris van de Koning en Provinciale Staten (2018/52), 30 oktober 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: De voordracht is een bespreekstuk in de Statenvergadering van 19 december 2018. Dit in verband met het indienen van een amendement over een Statenberaad Noordelijke Samenwerking. Annotatie bij het agendapunt: GS stellen PS voor uit te treden uit de GR SNN, toestemming te verlenen tot uittreding van de CdK en de GR SNN te wijzigen. Het voorstel vloeit voort uit het traject Noordelijke Samenwerking (SNN 3.0). In de commissie kan worden gesproken over het voorstel. De commissie brengt advies uit over de wijze van behandeling van het voorstel in de Statenvergadering (hamerstuk of bespreekstuk). Achtergrond: Op verzoek van de Staten hebben GS een risico-analyse uitgevoerd en een informatieprotocol opgesteld voor het SNN. Dit onder meer ter ondersteuning van het nemen van een afgewogen beslissing over de deelname van Statenleden in het bestuur van het SNN. De discussie over de wijze van vertegenwoordiging van de provincie in verbonden partijen vloeit voort uit de besluitvorming door PS in 2016 over de Nota Verbonden partijen. Bij de vaststelling van de Nota hebben PS besloten op basis van de uitkomst van een evaluatie per verbonden partij een besluit te willen nemen over de wijze van vertegenwoordiging van de provincie in het bestuur van verbonden partij. Bij de behandeling van de evaluatie is een amendement aangenomen waarin GS opdracht is gegeven om een risicoanalyse uit te voeren en een risicoprofiel te bepalen voor alle verbonden partijen. GS is gevraagd dit gefaseerd uit te voeren te beginnen met het SNN, daarna Groningen Seaports en het Waddenfonds. Op 27 juni is in de commissie Bestuur de risico-analyse en het informatieprotocol SNN aan de orde geweest. De commissie heeft toen aangegeven in december een besluit te willen nemen over de deelname van Statenleden in het AB SNN. Dit vanwege de toen reeds aangekondigde besluitvorming over de GR SNN in december. Provinciale Staten van Fryslân, Groningen (11 juli 2018) en Drenthe hebben een motie aangenomen om voor de besluitvorming over de GR SNN te komen met een voorstel voor de betrokkenheid van PS bij de Noordelijke Samenwerking.

7.d.1

Brief Bestuurlijke organisatie: een stand van zaken (Opgaven, Rollen en Taken, gemeentelijke herindeling en Omgevingsdienst) en vooruitblik, 19 oktober 2018

7.d.2

Brief Toekomstgerichte evaluatie Opgaven, Rollen en Taken, 30 oktober 2018

7.e.1

Brief Instemmingsbesluit Groningenveld gasjaar 2018-2019, 5 december 2018

Als vervolg op de procesbrief dd. 21 november geven GS in hun brief van 5 december 2018 weer welke overwegingen voor het al dan niet aantekenen van beroep tegen het instemmingsbesluit een rol spelen. Het college vraagt nadrukkelijk om de opvattingen van Provinciale Staten. De commissievergadering van 12 december biedt hiervoor gelegenheid. Op 18 december nemen GS een besluit, waarna Provinciale Staten op 19 december hun definitieve standpunt kunnen bepalen. Een eventueel beroepschrift moet uiterlijk 27 december 2018 zijn ingediend bij de Raad van State.

7.e.2

Brief Proces na publicatie instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld 2018-2019, 21 november 2018

K136

7.f

Voorlopig geagendeerd: Brief Plan van Aanpak Versterkingsopgave, 22 november 2018 (op verzoek van de fractie van D66)

Bij de regeling van werkzaamheden legt de commissievoorzitter het voorstel om de brief te bespreken voor aan de commissie. Indien tenminste 1/3e van de aanwezige leden instemt met het voorstel, wordt het onderwerp definitief als bespreekstuk toegevoegd aan de agenda. Verzoek D66 tot agendering van agendapunt 9.c ‘Brief Plan van Aanpak Versterkingsopgave’ Er ligt een plan van aanpak voor de versterking van Groningen. Gepresenteerd door de NCG, in opdracht van het Rijk, provincie en de tien gemeenten. Dit plan gaat de komende jaren een flinke impact hebben op een groot deel van onze inwoners. Daarvoor moeten middelen van de NAM, via het Rijk, beschikbaar worden gesteld aan de regio. In het plan van aanpak wordt geschreven dat ‘dit (..) verder tussen EZK en NCG wordt afgehandeld’. De NCG zit in de lokale stuurgroepen en keurt ook de plannen van de lokale stuurgroepen. De beschrijving van de governance laat in het plan van aanpak te wensen over. Zo vraagt ook het Gasberaad zich in haar open brief van 19 november jongstleden af of de NCG nog wel een samenwerkingsverband is tussen Rijk en regio. D66 wil helderheid over de rollen en regiefunctie in de versterkingsopgave. Wij achten dat van belang, omdat voor volksvertegenwoordigers en inwoners duidelijk moet zijn waar verantwoordelijkheden liggen in de uitvoering van deze enorme operatie.

7.g

Brief Recente ontwikkelingen Groningen Airport Eelde, 15 november 2018

Agendering in de commissie Bestuur op verzoek van meerdere fracties tijdens de rondvraag in de commissie Mobiliteit van 5 december 2018. K12847

7.h

Voordracht Realisatiebesluit voor de Wunderline (2018/50), 30 oktober 2018

Bespreking van de voordracht is verplaatst van de commissie Mobiliteit van 5 december naar de commissie Bestuur van 12 december. Met de voordracht wordt aan Provinciale Staten gevraagd een realisatiebesluit te nemen voor het project Kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding Groningen-Bremen. De planuitwerkingsfase is afgerond en hieruit is een voorkeursoplossing gekomen die in drie bouwstappen aan beide zijden van de grens kan worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend is het herstel van de Friesenbrücke een belangrijke mijlpaal in de realisatiefase. In deze voordracht wordt voorgesteld om overeenkomstig de provinciale MIT-systematiek een realisatiebesluit te nemen voor de voorkeursoplossing en voor de eerste bouwstap een krediet van € 9,53 miljoen beschikbaar te stellen. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de voordracht tijdens de statenvergadering van 19 december 2018. K365

7.i

Voordracht Realisatiebesluit herinrichting Winsum (2018/51), 30 oktober 2018

Bespreking van de voordracht is verplaatst van de commissie Mobiliteit van 5 december naar de commissie Bestuur van 12 december. Met de voordracht wordt aan Provinciale Staten voorgesteld om, conform de MIT-systematiek, een realisatiebesluit te nemen voor de herinrichting van de bebouwde kom Winsum (N361) en voor de uitvoering van het voorkeursalternatief een bedrag van € 2.986.000,- beschikbaar te stellen. In 2013 zijn extra MIT/RSP-middelen toegekend aan projecten langs de N361 (voordracht 23/2013), waaronder aan dit project. In 2015 hebben Provinciale Staten een reserverings- en planuitwerkingsbesluit genomen over het 'Maatregelenpakket N361' (voordracht 63/2015). De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de voordracht tijdens de statenvergadering van 19 december 2018. K8677

8

Overige voordrachten

Annotatie bij het agendapunt: Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd.

8.a

Voordracht Financieringsstatuut 2018 (2018-53), 13 november 2018

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

9.a

Brief Evaluatie Pilot anoniem solliciteren, 16 oktober 2018

9.b

Brief Lobby Regiodeals, 4 oktober 2018

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

10.a

(geanonimiseerd) FNV - Zorgen voor de werkgelegenheid van bedrijven die zich bezig houden met zoutwinning

10.b

(geanonimiseerd) - Projecten van Architectuur

10.c

(geanonimiseerd)- Projecten van aardbevingsbestendig metaal fundering en metaal huizen enz.

10.d

email (geanonimiseerd) van VVG, Ten Boer dd. 23-11-2018 - Reactie op brief Gedeputeerde Staten over Bestuurlijke organisatie; een stand van zaken en vooruitblik

10.e

(geanonimiseerd)- project Waterbedrijf en de Rijn rivier , enzovoorts

11

Sluiting