Provinciale Staten 19-12-2018

Datum: 19 december 2018
Tijd: 09:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De agenda is gevuld aan de hand van de adviezen van de statencommissies van 5 en 12 december.

1

Opening / mededelingen

Installatie nieuw statenlid.

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid d.d. 5 december 2018: de brief van GS betreffende 'Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie' (7d) en de brief van GS 'Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie (nazending juridisch advies)' gaan als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 19 december 2018.

Motie(s)

    • Status: VerworpenIndienende fractie: Fractie KaateeFractie(s) voor: VVD, Fractie KaateeFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP
    • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): Groninger BelangFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVDFractie(s) tegen: PVV, Fractie Kaatee
3.b

Vaststelling voorkeursalternatief verdubbeling N33-Midden

Advies commissie Mobiliteit: de voordracht gaat als bespreekstuk naar de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2018.

Motie(s)

3.c

Wijziging en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling SNN

Advies commissie Bestuur: in verband met een in te dienen amendement gaat de voordracht als bespreekstuk naar de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2018.

3.d

Beroepsgang Raad van State instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019

Conform toezegging in de commissie Bestuur van 12 december 2018: het college stuurt vóór 19 december een voordracht aan Provinciale Staten m.b.t. het beroep tegen het instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019. K136

3.e

Nationaal Programma Groningen

Motie(s)

    • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier (2018-47), 16 oktober 2018

4.b

Voordracht Vaststelling wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing provincie Groningen (2018-48), 16 oktober 2018

4.c

Voordracht Vaststelling van het Normenkader voor de rechtmatigheidstoets 2018 en de goedkeurings- en rapporteringstoleranties t.b.v. accountantscontrole op de Jaarrekening 2018 (2018-49), 16 oktober 2018

4.d

Voordracht Realisatiebesluit voor de Wunderline (2018/50), 30 oktober 2018

4.e

Voordracht Realisatiebesluit herinrichting Winsum (2018/51), 30 oktober 2018

4.f

Voordracht Financieringsstatuut 2018 (2018-53), 13 november 2018

5

Ingekomen brieven - ter kennisneming

De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen, uitgezonderd de nagekomen brief onder 5.c. De nagekomen brief heeft betrekking op een bespreekpunt op deze agenda en is om die reden hier opgenomen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a, 5.b. en 5.c. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

5.c

Ingekomen brieven van derden - nagekomen

5.c.1

Brief van de Bewoners vereniging Blokstad e.a. - Vaststelling voorkeursalternatief verdubbeling N33

6

Notulen voorgaande vergadering

7

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

8

Sluiting