Portefeuilles

 • Bovengrond (schade, versterken, governance)
 • Landbouw en visserij
 • Natuur en landschap
 • Wadden en Waddenfonds
 • Internationalisering
 • Gebied Noord-Groningen (Het Hogeland, Eemsdelta)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid Noordelijk Overleg Landelijk Gebied
 • Lid Noordelijk landbouwberaad
 • Lid van de herinrichtingscommissie Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën
 • Voorzitter Stuurgroep Agenda van de Veenkoloniën
 • Lid regiegroep innovatie Veenkoloniën
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Vitaal Platteland
 • Lid IPO-bestuurscommissie Duurzame Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid IPO-Comité van Toezicht EU-POP
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Waddenfonds
 • Voorzitter platform Economie en Ecologie in balans
 • Lid Regie College Wadden (RCW)
 • Lid Stuurgroep Waddenprovincies
 • Lid opdrachtgeverschap Waddengebied
 • Lid Stuurgroep Integraal Managementplan Eems-Dollard
 • Voorzitter International Wadden Sea Forum
 • Lid Stuurgroep Lauwersmeer
 • Lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Plaatsvervangend lid dagelijks bestuur SNN
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur SNN
 • Lid bestuurscommissie SNN Stedelijke Ontwikkeling en Milieu
 • Lid van de raad van commissarissen NW Waterbedrijf Groningen
 • Lid van de raad van commissarissen Groningen Seaports NV
 • Voorzitter stuurgroep Blauwestad
 • Voorzitter Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied
 • Lid Raad van Advies Waddenzeehavens
 • Voorzitter Stichting landinrichting en bodemverontreiniging
 • Lid bestuur Huis Nederlandse Provincies
 • Lid Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
 • Lid Comité van de Regio’s (Europese Unie)
 • Lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Portefeuille Nienke Homan

Nienke Homan is per 1 december 2021 gestopt als gedeputeerde. Henk Staghouwer neemt tijdelijk een aantal onderdelen over uit haar portefeuille, totdat er een opvolger is benoemd:

 • Klimaatadaptatie
 • Water
 • Vaste vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Waterbedrijf
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie ROWW (Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen) van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Foto's