Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl

Op 13 december 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. De ontwerp-Structuurvisie gaat over 15 grote ruimtelijke projecten in het gebied Eemsdelta, onder meer voor de realisatie van bedrijventerreinen en windparken. De Eemsdelta is een uniek gebied met een grote ecologische rijkdom door de ligging aan de Waddenzee die is aangewezen als UNESCO Werelderfgoed en Natura 2000-gebied. Het is ook een gebied dat heel belangrijk is voor de economische ontwikkeling van onze provincie en waar het provinciebestuur duurzame energie en groene bedrijvigheid wil stimuleren. Doel van de ontwerp-Structuurvisie is het bepalen van een ruimtelijk kader en milieubeleid voor verdere planvorming van de 15 projecten.

Ontwerp-Structuurvisie

De ontwerp-Structuurvisie is een uitwerking van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De ontwerp-Structuurvisie zorgt ervoor dat de effecten van duurzame en economische groei op de omgeving worden beheerst en negatieve effecten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het beleid uit de Omgevingsvisie blijft van kracht en aanvullend wordt specifiek milieubeleid voor het visiegebied vastgelegd.
De ontwerp-Structuurvisie is een gezamenlijk project van de provincie, gemeenten Delfzijl en Eemsmond en Groningen Seaports. De Groninger Natuur- en Milieuorganisaties, het bedrijfsleven, land- en tuinbouworganisaties en inwoners zijn geïnformeerd en betrokken gedurende het gehele proces.  

Extra informatieavond

Op 13 februari 2017 van 19.30-21.00 uur wordt een extra informatieavond gehouden over de ontwerp-Structuurvisie in hotel Ekamper, Radsweg 12, 9983 RC Roodeschool. Op deze avond zijn medewerk(st)ers van de provincie Groningen, Groningen Seaports en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond aanwezig om  informatie te geven over de ontwerp-Structuurvisie en eventuele vragen daarover te beantwoorden.

De ontwerp-structuurvisie en bijbehorende documenten zijn te raadplegen op en te downloaden via onze viewer en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.9920.SVEemsmondDelfzijl-ON01.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl kunt u contact opnemen met Grietje Hofman van de afdeling Programma- en Projectmanagement, telefoon 050 - 316 48 57.

Eemshaven Paarden

Downloads