Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Provincies Groningen, Fryslân en Drenthe

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is al meer dan twintig jaar de stem van het de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De samenwerking heeft één centraal doel: de economie in het Noorden versterken. Daarin spelen de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen een belangrijke rol. Het SNN brengt partijen samen, stimuleert innovatie met subsidies. Het SNN zet zich voor Noord-Nederland in voor:

  • de bestuurlijke afstemming
  • het verstrekken van subsidies
  • een gezamenlijke lobby
  • een netwerk voor het bundelen van krachten.

Bestuurlijke afstemming

De drie noordelijke provincies en de vier grote steden stemmen binnen het SNN hun ruimtelijk-economisch beleid op elkaar af. Dat gebeurt onder het wisselende voorzitterschap van de drie commissarissen van de Koning. Ook kijkt het SNN geregeld over de grenzen. Zo is er een belangrijk samenwerkingsverband met Noordwest-Duitsland (Nedersaksen). We proberen op verschillende terreinen samen te werken. Zoals natuur en milieu, leefbaarheid, krimp, gezondheidszorg, cultuur(historie) en toerisme. En ook op terreinen als energie, gezond ouder worden, arbeidsmarkt, bio-economie en midden- en kleinbedrijf.

Verstrekken van subsidies

Het SNN beheert en verdeelt de subsidies van het Rijk en Europa. Het doel is daarmee de economie te versterken. Die subsidies, zoals EFRO en INTERREG, worden voor bepaalde programmaperiodes verstrekt. De subsidie gaat naar grote infrastructurele en vernieuwende projecten. De subsidie is ook bestemd om het regionale midden- en kleinbedrijf, de motor van de noordelijke economie, te stimuleren.

Lobby voor één noordelijk geluid

De drie provincies en de vier grote steden gebruiken het SNN om samen op te trekken in de richting van het Rijk en de Europese Unie. Ze hebben een gemeenschappelijke agenda en komen op voor de belangen van Noord-Nederland. Het SNN laat zien wat er in het Noorden gebeurt en wat er nodig is om die beweging te versterken. Er is geen andere regio in Nederland waar zo intensief wordt samengewerkt. Een sterke gezamenlijke lobby waar niemand om heen kan.

Netwerk voor krachtenbundeling

Het SNN vervult een netwerkfunctie voor overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties in Noord-Nederland. Ook in de richting van buitenlandse overheden, instellingen en bedrijven. Het SNN is het loket waar ze terecht kunnen als ze projecten en activiteiten in of met Noord-Nederland willen starten. Het SNN brengt partijen bijeen en schept of versterkt de randvoorwaarden om projecten tot een succes te maken.

Downloads