Zorg- en hulpverlening

Een goede gezondheidszorg is voor alle inwoners van de provincie Groningen van groot belang. Daaraan willen wij een bijdrage leveren. De provincie heeft (met uitzondering van de jeugdzorg) geen formele taken en bevoegdheden in de zorg. Toch hebben wij een rol, omdat veel zorgvoorzieningen op bovengemeentelijk niveau zijn georganiseerd. We willen ons inzetten voor een gespreide, bereikbare en kwalitatief goede zorg in Groningen. Zodra we problemen in de zorg signaleren, brengen we partijen bijeen om ze met elkaar in gesprek te laten gaan.

Zorgmonitor

Op initatief van de provincie is de Zorgmonitor Groningen ontwikkeld: een database met actuele informatie en cijfers over zorgthema’s. De Zorgmonitor is een middel om knelpunten en trends in de zorg te signaleren.  Ook kan de Zorgmonitor beleidsmakers en andere professionals in de zorg helpen overzicht te krijgen en goede beleidskeuzes te maken. In 2014 en 2015 zijn in opdracht van de provincie verschillende zorgthema’s onderzocht: bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg, herinrichting van het Gronings zorglandschap, mantelzorg en kwaliteit van zorg.

Zorgvoorzieningen in de buurt

We zetten ons in Noord- en Oost-Groningen ook actief in voor zogenaamde anderhalvelijns zorgvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen bij patiënten in de buurt, waar in een deel van de zorg die nu nog in ziekenhuizen wordt geleverd, straks zal worden aangeboden. Chronisch zieken of ouderen kunnen dan bijvoorbeeld voor een controle of een eenvoudige diagnostiek terecht bij een zorgvoorziening dichtbij. Samen met een andere overheden, zorginstellingen en zorgverzekeraars gaan we hiervoor plannen uitwerken.

Lees meer over zorg- en hulpverlening in het beleidskader Sociaal Beleid.