Grootschalige landbouw

Welke mogelijkheden zijn er voor bedrijfsuitbreiding?

Hoewel het aantal bedrijven afneemt, is de hoeveelheid landbouwgrond in onze provincie de afgelopen jaren vrijwel stabiel gebleven. Dat komt doordat de overblijvende bedrijven groter worden. We noemen dat schaalvergroting. We bieden mogelijkheden voor grootschalige landbouw. In sommige gebieden is grootschalige landbouw niet mogelijk. Dan kan een verplaatsing van de boerderij de oplossing zijn.

Inpassing in het landschap

De Veenkoloniën, het Oldambt, het Hogeland en de waddenkust zijn de gebieden in onze provincie die de ruimte krijgen voor moderne en grootschalige landbouw. Daarbij is het wel belangrijk dat bedrijfsgebouwen goed in het landschap passen. Hiervoor hebben we regels opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan en de Omgevingsverordening Provincie Groningen.

Bedrijfsuitbreiding

Moderne grootschalige boerenbedrijven zijn niet meer te vergelijken met de boerderijen zoals we ze van vroeger kennen. Het zijn bedrijvencomplexen met grote schuren, stallen en silo's. Dit heeft grote gevolgen voor het landschap en in sommige gebieden leidt dit tot problemen. Daarom willen we bij elke aanvraag voor bedrijfsuitbreiding samen met de gemeente goed onderzoeken of agrarische schaalvergroting in die situatie wel mogelijk is. Soms kunnen de bouwgrenzen van een bedrijf verruimd worden naar meer dan 1 hectare. Dit geven wij aan in onze nota's Agrarische Bouwblokken (zie onderaan de pagina).

Uitbreidingsregels

Voor agrariërs die mogen uitbreiden gelden er regels. Agrarische bedrijven mogen alleen uitbreiden binnen bouwgrenzen die in het bestemmingsplan van de gemeente zijn aangegeven. Ook de productie en opslag van duurzame energie uit organisch materiaal moet binnen deze bouwgrenzen gebeuren. Installaties voor grootschalige productie van biomassa horen thuis op een bedrijventerrein. Deze uitbreidingsregels staan in onze Omgevingsverordening Provincie Groningen.

koeien in een weiland
Landbouw is een belangrijke sector in de provincie Groningen

Puzzelen met grond voor landbouw en natuur

Agrarische ondernemers met een bedrijf in het Natuurnetwerk Nederland kunnen hun bedrijf vaak niet uitbreiden. De provincie komt boeren tegemoet die hun bedrijf op een andere plek willen voortzetten.
Als boeren wijken voor natuur is het van belang dat ze een goed alternatief aangeboden krijgen. Soms moeten daarvoor gronden worden geruild of complete landbouwbedrijven worden verplaatst. Puzzelen met grond dus. Soms gebeurt dat door herverkaveling, soms via vrijwillige kavelruil. Hierbij worden gronden beter onder de eigenaren verdeeld.

Landinrichting

Een middel om herverkaveling en kavelruil tot een goed einde te brengen is landinrichting. In verscheidene gebieden in Groningen zijn landinrichtingsprojecten in uitvoering. Onder andere in:

  • Midden-Groningen
  • Middag-Humsterland
  • Haren
  • Westerwolde

De provincie bepaalt mee welke landinrichtingsprojecten worden uitgevoerd.
Om kavelruil voor natuur te stimuleren koopt Bureau Beheer Landbouwgronden op sommige plekken ruilgrond aan.

Subsidie voor boerderijverplaatsing

Voor boeren in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) die hun bedrijf willen verplaatsen, hebben wij de subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven. De subsidiebijdrage voor een boerderijverplaatsing is maximaal 400.000 euro en is aan voorwaarden verbonden.

Wilt u weten of u voor deze subsidie in aanmerking komt? Kijk dan in ons Loket onder subsidies of neem contact op met Carl Mattern, 050 - 317 85 00, e-mail: c.mattern@minlnv.nl.

Downloads