Programma Duurzame landbouw provincie Groningen 2017-2020

De provincie Groningen streeft naar een vitale, toekomstbestendige landbouwsector en een mooi, leefbaar buitengebied. Hoe wij dat doen staat in het Programma Duurzame landbouw provincie Groningen 2017-2020 (PDF PDF-bestand, 17 MB). In het programma richten we ons op vijf thema's.

Stimuleren biologische landbouw

De provincie Groningen vindt het belangrijk om de biologische landbouw te stimuleren en wil Groninger boeren verder op weg helpen over te stappen naar biologische landbouw. Dat doen we omdat de vraag naar biologische landbouw blijft groeien, het  goed is voor natuur, milieu en landschap. En bovendien biedt de biologische landbouw in veel gevallen een goed verdienmodel. Het doel is om landbouwgrond voor biologische landbouw in de provincie met 1000 hectare te laten groeien in 2020. Om dit te bereiken stimuleren wij het omschakelen naar biologische landbouw door onder andere keukentafelgesprekken en omschakelcursussen. Meer informatie is te vinden op de website over biologische landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die de basis is voor een veerkrachtig voedselsysteem en daarvoor gebruik maakt van de natuur en biodiversiteit. De provincie wil verdere verduurzaming van de landbouw tot stand brengen en landbouw en natuur van elkaar laten profiteren. Voor de periode tot 2020 willen we boeren in de provincie Groningen stimuleren om te komen tot natuurinclusieve landbouw. De provincie wil samenwerken met onderzoeksinstellingen en boeren om kennis en ervaring op te doen. In 2017 wordt samen met verschillende organisaties een pilotprogramma ontwikkeld met natuurinclusieve experimenten die aansluiten bij de praktijk.

Verduurzaming intensieve veehouderij

De provincie Groningen wil de intensieve veehouderij duurzamer maken. Samen met LTO-Noord heeft de provincie afspraken gemaakt over de uitvoering van een stappenplan duurzame veehouderij (PDF PDF-bestand, 256 KB) voor de periode tot 2019. Na 1 januari 2019 zijn er geen mogelijkheden meer tot uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven. Nieuwvestiging was al uitgesloten. Dit staat in de Omgevingsvisie 2016-2020 en in de Omgevingsverordening 2016-2020. Het blijft wel mogelijk om uit te breiden voor dierenwelzijn of om te voldoen aan milieuvereisten.

Samenwerking in de sector

De basis voor samenwerking in de landbouwsector is de Agro Agenda Noord-Nederland (PDF PDF-bestand, 94 KB). Dit is een gezamenlijke agenda van de drie noordelijke provincies  om de sector marktgerichter te maken en te vergroenen. Ook willen we op deze manier invulling geven aan maatschappelijke wensen op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid, biodiversiteit, landschap, klimaat en de relatie tussen boer en burger. Samenwerkingsverbanden die onder de Agro Agenda Noord-Nederland vallen en die de provincie ondersteunt, zijn de Graanacademie, The Potato Valley, icoonproject bodem, Versnellingsagenda Melkvee  (PDF PDF-bestand, 256 KB) en Innovatie Veenkoloniën.  

Ondersteuning innovatieve projecten (subsidies)

De provincie ondersteunt innovatieve projecten in de landbouw door onder andere cofinanciering van grote landbouwprojecten die ook een subsidie krijgen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Kijk voor mogelijkheden in ons Loket.

Downloads