Schoon water

Schoon water is van levensbelang voor de natuur, recreatie en landbouw. De kwaliteit van het oppervlaktewater in meren, beken en sloten is in de afgelopen decennia veel beter geworden, maar op sommige plaatsen is het nog niet goed genoeg. In het water leven te weinig bijzondere planten en dieren en de samenstelling is te eenzijdig.

Europese kaderrichtlijn water

Op Europees niveau is de Europese kaderrichtlijn water opgesteld. De waterschappen en de provincie Groningen hebben op basis van deze kaderrichtlijn bepaald dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in 2027 verder moet verbeteren. Daarvoor zijn doelstellingen vastgesteld. 

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Nationaal is, om de waterkwaliteitsverbetering een extra impuls te geven, de 'Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater' gestart. Die Delta-aanpak geeft niet alleen een extra impuls aan het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn water in Nederland maar kijkt ook naar allerlei nieuwe stoffen die een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit, bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen. Provincie, waterschappen, rijk en nog vele andere partijen hebben in november 2016 de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit ondertekend.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Ook de landbouwsector draagt zijn steentje bij aan een verbetering van de waterkwaliteit. Door het aandragen van projecten, innovaties, stimulering en communicatie met en naar individuele agrariërs probeert de agrarische sector zijn effect op de waterkwaliteit verder te verkleinen. Om dit te stimuleren stellen provincie en waterschappen een subsidieregeling op.

Ruimte en schoon water voor planten en dieren

We willen dat het water in meren helderder wordt, dat er meer soorten planten groeien en dat de oevers ruimte bieden voor paaiende en opgroeiende vissen. Bovendien moeten er plekken zijn voor natuurlijke slibopvang. Hoewel kanalen belangrijk zijn voor de scheepvaart, willen we ook deze natuurvriendelijker inrichten. Zo kunnen vissen zich gemakkelijker verplaatsen tussen gebieden.

Gans in het water
Ruimte en schoon water is belangrijk voor planten en dieren

Drinkwater

Schoon drinkwater is natuurlijk van groot belang. De provincie zorgt voor de bescherming van onze drinkwaterbronnen door grondwaterbeschermingsgebieden aan te wijzen en eisen te stellen aan wat daar wel en niet mag. Deze voorwaarden staan beschreven in de Provinciale Omgevingsverordening. De komende jaren maken we samen met het Waterbedrijf Groningen plannen voor hoe we ook in de toekomst zorgen voor voldoende schoon drinkwater. Dit kan bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar nog geen drinkwaterwinning aanwezig is maar waar het grondwater wel geschikt is om voor de drinkwaterwinning te gebruiken. In die gebieden beschermen we dan ook het grondwater. De provincie heeft kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld voor de wateren in de provincie. Deze staan beschreven in hoofdstuk 18 van de Provinciale Omgevingsvisie: Schoon en voldoende water. 

Downloads