Milieu en gezondheid

Een schone provincie

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen leven. Mensen kunnen daar zelf invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door gezonde voeding en voldoende beweging. Geuroverlast, geluidhinder en luchtverontreiniging kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mens, dier en plant. De overheid heeft als taak deze negatieve gevolgen van deze milieubelasting voor de gezondheid te verminderen of te voorkomen. 

Strategie gezondheid en milieu

De provincie ontwikkelt milieubeleid om de negatieve gevolgen van milieubelasting voor de gezondheid te verminderen of te voorkomen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het verlenen van milieuvergunningen en we zien erop toe dat bedrijven de afspraken in deze vergunningen nakomen.
In het Milieuplan 2017-2020  (PDF PDF-bestand, 4 MB)staan onze activiteiten tot en met 2020, waarmee we de gevolgen van milieubelasting op de gezondheid tot een minimum willen beperken. Het rapport Woonomgeving, Milieu-,  Geluids-, en Geurhinder  (PDF PDF-bestand, 7 MB)gaat over de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2016 provincie en Groninger gemeenten. De gevolgen voor de gezondheid staan op onze gezondheidskaarten.

Beleidsonderwerpen

  • Lucht
    Zorg voor schone lucht
  • Geur
    Regels tegen geuroverlast
  • Geluid
    Zo min mogelijk geluidshinder