Gevaarlijke stoffen

Beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan vuurwerk, lpg en munitie over de weg, het water en het spoor en door buisleidingen. Ook de risico's van het gebruik van luchthavens vallen onder externe veiligheid.

Gevaarlijke stoffen

Productie, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen leveren risico's op voor mens en milieu, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Die veiligheidsrisico's zijn nooit helemaal weg te nemen. Nederland helemaal veilig maken is onbetaalbaar en praktisch niet haalbaar. Daarom maakt de overheid steeds een afweging tussen veiligheid, haalbaarheid en kosten. Belangrijk hierbij is de risico's zoveel mogelijk te beperken.  

Gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ordening

Waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, mogen geen huizen worden gebouwd. We hanteren daarom zogenoemde veiligheidsafstanden tussen opslag van gevaarlijke stoffen (zoals munitie) en huizen. Tegelijkertijd wil de overheid de schaarse ruimte om te bouwen zo goed mogelijk benutten. Het ruimtelijk beleid (de plannen om te bouwen en het gebied in te richten) en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed op elkaar worden afgestemd.

Risicokaart

We willen inwoners van Groningen goed informeren over de risico's van gevaarlijke stoffen in hun woon- en leefomgeving. De plekken waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen en vervoerd staan op de digitale Risicokaart van de provincie Groningen. Met deze kaart kunnen inwoners van Groningen zelf informatie opzoeken over de risico's van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Naast de plaatsen met gevaarlijke stoffen zijn op de risicokaart ook andere soorten risico's weergegeven.