Genoeg water

We gebruiken dagelijks water. Om te drinken, voor het dagelijks leven en om in te zwemmen. Maar ook de scheepvaart, landbouw en industrie hebben dagelijks water nodig. Niet alleen mensen gebruiken water, ook de natuur in onze provincie is er van afhankelijk. We vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat er water is wanneer we het nodig hebben, en dat het water een goede kwaliteit heeft. Samen met anderen zorgen we ervoor dat er genoeg water is van goede kwaliteit. Voor bewoners, landbouw, industrie en natuur. In droge (zomerse) perioden voeren we hiervoor water aan vanuit het IJsselmeer via de Friese boezem.

Het water verdelen in droge perioden

Er is nu genoeg water, maar we houden er rekening mee dat klimaatverandering zal zorgen voor meer droge perioden. Mocht er dan te weinig water zijn, dan moeten we het water verdelen. We hebben hiervoor een prioriteitenlijst. Deze lijst geeft aan in welke volgorde we het water bij een tekort verdelen. Bovenaan staat de wateraanvoer voor veiligheid. Door de waterpeilen te handhaven wordt voorkomen dat kaden langs kanalen uitdrogen. Daarna zorgen we voor wateraanvoer voor elektriciteits- en drinkwaterbedrijven en industrie. Tenslotte voeren we water aan voor andere belangen zoals onder meer voor landbouw, zodat er ook genoeg is voor landbouwgewassen. Om ook in de toekomst voldoende water ter beschikking te hebben, nemen Rijk, provincie en waterschappen maatregelen in het IJsselmeer maar ook in de provincie. Daarnaast gaan we samen met het Rijk en de waterschappen de inwoners informeren over de beschikbaarheid van zoet water in de toekomst.

Een kuurbos
Het Kuurbos is een natuurgebied dat bij te veel water mag overstromen

Betere waterkwaliteit voor de natuur

De natuur in onze provincie heeft water nodig. We moeten dus zorgen voor genoeg water van goede kwaliteit. Dit is soms lastig, omdat natuurgebieden vaak grenzen aan landbouwgebieden of woonwijken met een lagere grondwaterstand. Hierdoor kan er plaatselijk verdroging optreden voor de natuur. Vanuit landbouwgebieden en woonwijken komen ook schadelijke stoffen zoals nitraten en fosfaten in de natuur terecht, waardoor bijzondere planten en dieren niet kunnen overleven. Samen met waterschappen werken we hard aan een betere waterkwaliteit en waterbeheer in natuurgebieden. In de stroomgebiedsbeheerplannen Eems en Rijndelta staat hoe we dit gezamenlijk gaan doen.

Beheerplannen: genoeg water voor landbouw en natuur

Om te zorgen voor de gewenste stand van het grond- en oppervlaktewater, heeft de provincie afspraken gemaakt met de waterschappen. De waterschappen hebben waterbeheerplannen gemaakt die beschrijven hoe we dit gaan bereiken. Zo gaan ze, waar het kan, het watersysteem in natuurgebieden scheiden van het watersysteem in de omliggende (landbouw)gebieden. In 2021 moet elk gebied de gewenste waterstand hebben. Zo kunnen we een einde maken aan verdroging in natuurgebieden en de productieomstandigheden voor de landbouw verbeteren. 

Gevaarlijke stoffen

De Europese kaderrichtlijn water bevat ook een lijst met stoffen die een groot risico vormen in het water. Deze lijst noemen we de prioritaire stoffenlijst. De stoffen die het meeste risico opleveren staan op deze lijst als 'prioritair gevaarlijk'. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u informatie over risico's van stoffen.