Wet- en regelgeving Bodem

Wetten en regels voor schone, veilige bodem

Bij de uitvoering van bodembeheer horen regels. Er zijn vier belangrijke wetten of besluiten waarin die regels staan:

Wet milieubeheer (Wm)

Voor het milieubeheer is de Wet milieubeheer eigenlijk de belangrijkste milieuwet. De wet bepaalt welk (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en -programma's, milieukwaliteitseisen, vergun­ningen, algemene regels en handhaving. Ook bevat de wet de regels voor financiële instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen.

Op grond van de Wet milieubeheer hebben sommige bedrijven een milieuvergunning nodig. Als dat nodig is, staan daarin ook voorzieningen die ze moeten nemen om de bodem te beschermen.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen bescherming van de bodem voor mens en milieu aan de ene kant en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen aan de andere kant? Tenslotte moeten er ook gewoon huizen kunnen worden gebouwd. Het Besluit bodemkwaliteit (afgekort als Bbk) vertelt hoe dit in de praktijk moet. Hiervoor is samenwerking nodig tussen de verschillende overheden die betrokken zijn bij bodem- en waterkwaliteitsbeheer en gebiedsontwikkelingen, zoals gemeenten, milieudiensten, provincies en waterschappen. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor bouwstoffen en verbetering van de kwaliteit in het bodembeheer.

Wet bodembescherming (Wbb)

Deze wet bevat algemene regels om bodemverontreiniging te voorkomen. Daarnaast bevat de wet regels over hoe we bodemverontreinigingen moeten beoordelen en hoe bodemsaneringen moeten worden uitgevoerd. In Groningen is de provincie Groningen bevoegd gezag voor alle gemeenten, behalve voor de gemeente Groningen, die zelf bevoegd gezag is.

Ontgrondingenwet

In de Ontgrondingenwet is het landelijke ontgrondingenbeleid op hoofdlijnen bepaald. De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. Deze wet verbiedt ontgrondingen zonder vergunning. In een provinciale verordening staan de regels, zoals vrijstellingen en voorschriften, waaronder vergunningen worden verleend.

Ontgrondingenvergunning

Kijk voor meer informatie over de ontgrondingenvergunning in ons Loket.

Regelgeving