Grondstromenbeleid

Hergebruik van grond en bagger

De provincie stimuleert hergebruik van vrijgekomen grond en bagger. Het grondstromenbeleid is vastgelegd in de nota 'Van last naar Lust' (dit document vindt u onderaan deze pagina). Daarbij heeft de provincie zichzelf drie doelen gesteld:

 • zuinig gebruik van primaire grondstoffen (uit bijvoorbeeld zandwinningen);
 • voorkómen van verontreiniging veroorzaakt door het verplaatsen van grondstoffen;
 • betere opslag en bewerking van vrijgekomen grondstoffen.

Zuinig gebruik

De provincie wil zuinig omgaan met primaire grondstoffen. Zandwinningen en andere ontgrondingen vinden in onze provincie plaats op een beperkt aantal regionale winplaatsen, in de meeste gevallen al sinds vele jaren. Als bevoegd gezag verlenen wij hiervoor vergunningen. Nieuwe vergunningen voor ontgrondingen verlenen wij alleen als deze bredere maatschappelijke doelen dienen, zoals natuurontwikkeling- en recreatieprojecten of waterpartijen, en/of als er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals winning/toepassing van delfstoffen met een unieke kwaliteit. Hierbij leggen we de nadruk op de ruimtelijke kwaliteit en multifunctionaliteit. In het loket vindt u meer informatie over het aanvragen van een ontgrondingsvergunning.

Hergebruik

De provincie gebruikt vrijgekomen grondstoffen voor infrastructurele werken, zoals opritten en geluidswallen. Een ander toepassing is het behoud en herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle wierden en dijken.

Bescherming landschap

Ons beleid is gericht op de handhaving en bescherming van kenmerkende landschapselementen, met name in gebieden met aardkundige waarden. Dat zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de ontstaanswijze van het gebied, bijvoorbeeld de wierden in onze provincie. En in gebieden met archeologische waarden en op en nabij de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken die geen waterkerende functie meer hebben.   

Downloads

 • 5 november 2002 | Beleidsnota/plan | Grootte 1 MB
  PDF Van last naar lust
  Grondstromenbeleid van de provincie Groningen.
 • 1 december 2008 | Rapportage | Grootte 484 KB
  PDF Beleidsevaluatie Van Last naar Lust
  De Beleidsevaluatie beschrijft onder andere de resultaten van de bureaustudie. Er wordt bekeken of de uitgangspunten van het beleid van destijds nog steeds gelden. De evaluatie geeft een analyse weer van vijf jaar beleid.
 • 29 september 1998 | Beleidsnota/plan | Grootte 4 MB
  PDF Zand in balans
  Het beleidsplan bevat onder meer de ontwikkelingen op landelijk niveau, een evaluatie van het provinciaal ontgrondingenbeleid, de verschillende nieuwe ontwikkelingen en de consequenties ervan voor het provinciaal beleid, handhaving en het toezicht bij ont