Duurzaam bodembeheer en -gebruik

Beschermen en benutten

Het doel van ons bodembeleid is om de kwaliteit van de bodem waarop wij leven zo goed mogelijk te beschermen. Voor onszelf, maar ook voor de planten en de dieren. En tegelijkertijd erop te letten dat er ruimte is voor economische groei en nieuwe ruimtelijke plannen. De provincie bewaakt samen met gemeenten en waterschappen de bodemkwaliteit en verbetert deze waar mogelijk.

Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond

Het Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 (PDF PDF-bestand, 846 KB) (MJP) beschrijft de achtergronden, (sub)doelen en provinciale rol en ambities van het bodem- en ondergrondbeleid. Het meerjarenprogramma maakt duidelijk dat de bodem- en ondergrond verbonden zijn met allerlei thema’s die van strategisch belang zijn voor de provincie en dat zij slechts een van de partijen is die het gebruik ervan bepalen. Het meerjarenprogramma schetst hoe wordt omgegaan met onze ondergrond, onze schone en onze niet 100 procent schone bodem en welke middelen en bevoegdheden daarbij nodig zijn. Ook gaat het in op de nog te zetten stappen om de beheerfase in 2020 te bereiken. Het meerjarenprogramma beschrijft de plaats van het bodem en ondergrondbeleid binnen lopende en op te starten beleidsprocessen. Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties en projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodembeleid haalbaar maken.

Geef bodem de ruimte

Door landelijke en Europese ontwikkelingen verschuift de aandacht van bodembedreigingen naar het benutten van kansen die de bodem en ondergrond ons biedt. Voorbeelden van kansen zijn biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende levensvormen), warmte-koudeopslag (WKO) , archeologie en het winnen van diepe aardwarmte (geothermie). Het rapport 'Geef bodem de ruimte' beschrijft hoe bij ruimtelijke vraagstukken rekening gehouden kan worden met de kwaliteit en eigenschappen van bodem en ondergrond.

Duurzaam bodembeheer

De provincie werkt samen met gemeenten en waterschappen aan een goede bodemkwaliteit en verbetert deze waar mogelijk. Ook stimuleren we hergebruik van vrijgekomen grond en bagger. Onder het thema grondstromenbeleid vindt u meer informatie over hergebruik.

We voeren het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) uit en stemmen dit af met alle gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen. Andere plannen zijn het opzetten van hergebruikprojecten voor (verontreinigde) grond en baggerspecie en het opnemen van regels in een provinciale omgevingsverordening voor het minder diep maken (verontdiepen) van plassen. Voor informatie en advies over het Besluit bodemkwaliteit kunt u terecht bij  de afdeling Omgeving en Milieu. Via de 'Nieuwsbrief duurzaam bodembeheer' blijft u op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Deze documenten vindt u onderaan deze pagina.

Downloads