Diepe ondergrond

Bodem dieper dan honderd meter

Diepe ondergrond: de naam zegt het al. Het is het deel van de bodem dat zich dieper dan honderd meter onder onze voeten bevindt. In deze diepe ondergrond zitten de fossiele delfstoffen, zoals aardgas en verschillende zouten, zoals natrium- en magnesiumzout.

Tekening met een overzicht van bodemlagen
Overzicht van bodemlagen

Met onze 'Visie op de Ondergrond, naar een duurzaam gebruik (PDF PDF-bestand, 3 MB)' willen wij invloed uitoefenen op het zorgvuldig en veilig gebruik van de ondergrond van Groningen. Ook al zijn wij niet altijd degene die erover gaat (bevoegd gezag). In de visie beschrijven wij welke activiteiten in de ondergrond van de provincie Groningen gewenst zijn en welke niet. Voor welke activiteiten er kansen liggen en voor welke er belemmeringen zijn. Dit geldt voor die onderwerpen waar wij als overheid een rol spelen: veiligheid, duurzaamheid, ondergrondse effecten en inpasbaarheid.

Veiligheid

Het wordt steeds drukker in de bodem. De ondergrond van onze provincie wordt steeds vaker en voor steeds meer toepassingen gebruikt. Dat komt vooral door de kansen die (lege) gasvelden en zoutkoepels bieden voor opslag van gassen en door de mogelijkheden om warmte te bufferen in of te winnen uit de ondergrond, voor verwarming van woningen en bedrijven. Activiteiten in de ondergrond werken nadrukkelijk door in ondiepe bodemlagen en de bovengrond. Kijk maar naar de zeer ernstige negatieve gevolgen van de gaswinning in de vorm van bodemdaling en aardbevingen in onze provincie. De veiligheid van ondergrondse activiteiten is daardoor voor ons een zeer belangrijk item geworden.

Doelstellingen

De Visie op de Ondergrond heeft vijf doelstellingen:

  1. Het bewaken van de veiligheid bij het gebruik van de ondergrond.
  2. Het in beeld brengen van het belangrijkste huidige en toekomstige gebruik van de ondergrond.
  3. Het ontwikkelen van een wegingssystematiek voor het wel of niet ondersteunen van gebruik van de ondergrond.
  4. Het bieden van een ontwikkelingskader, zodat toekomstig gebruik van de ondergrond op de daarvoor meest geschikte locaties plaatsvindt.
  5. Het versterken van onze positie bij andere overheden. Daarbij gaat het ons vooral om invloed te hebben op de beslissing van het Rijk om bedrijven wel of geen vergunning te verlenen voor nieuwe activiteiten in de ondergrond.

Welke activiteiten niet?

Activiteiten die wij op een veel lager productieniveau (1), niet op dit moment (2) of helemaal niet toegepast willen zien (3 en 4) zijn:

  1. Aardgaswinning Groningenveld: bij het huidige productieniveau is er een onveilige situatie vanwege de aardbevingen. Deze winning moet zo ver als nodig teruggebracht worden om de aardbevingen substantieel in zwaarte en aantal te verminderen en de veiligheid te garanderen.
  2. Opslag van CO2 in lege gasvelden
  3. Schaliegaswinning
  4. Opslag van gevaarlijk afval en radioactief afval

Kansen

De Visie op de Ondergrond presenteert ook kansen voor de ondergrond. Zo kan de ondergrond benut worden voor het opwekken en opslaan van duurzame energie. Dit sluit aan bij onze ambities om een bijdrage te leveren aan de overgang naar duurzame energie en om het gebruik van duurzame energie te ondersteunen.

Downloads