Veilig verkeersgedrag

Verkeersgedrag van weggebruikers verbeteren

Met het verbeteren van het wegennet en het veiliger maken van kruispunten en wegvakken hebben wij geen oplossing gevonden voor alle ongelukken. Door onderzoek is bekend dat het gedrag van mensen de belangrijkste oorzaak is van ongelukken in het verkeer. Met voorlichting aan verkeersdeelnemers en verkeersonderwijs op scholen en intensieve controles door de politie willen we het verkeersgedrag van weggebruikers verbeteren.

Verkeersonderwijs

De basis van veilig verkeersgedrag ligt thuis en op school. Het is erg belangrijk dat kinderen zich veilig leren bewegen in het verkeer, omdat ze erg kwetsbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat doorlopend aandacht wordt besteed aan verkeersonderwijs, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Daarom hebben we samen met het Verkeers- en Vervoerberaad het initiatief genomen om onder de naam Verkeerswijzer Groningen extra verkeerseducatie-activiteiten in het onderwijs te organiseren. Een voorbeeld is het project Verkeersveiligheidslabel. Groningen ondersteunt scholen bij het structureel geven van verkeerseducatie die op de praktijk is gericht.
Het project Verkeersveiligheidslabel Groningen ondersteunt scholen bij het structureel geven van verkeerseducatie die op de praktijk is gericht.

fietsende kinderen op een fietsoversteek in Kropswolde
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer

Voorlichting en handhaving

Onveilig verkeersgedrag heeft allerlei oorzaken. Vaak hebben mensen haast, doordat ze te laat van huis zijn vertrokken of omdat ze oponthoud hadden in het verkeer. Soms bellen autobestuurders niet handsfree of zijn ze druk bezig met andere zaken dan het besturen van de auto. Dit gedrag van verkeersdeelnemers is moeilijk te beïnvloeden. Door goede voorlichting en door strenge politiecontroles op de weg, willen we het gedrag van verkeersdeelnemers zo beïnvloeden dat ongevallen voorkomen worden. Dit doen wij in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties onder de naam Verkeerswijzer Groningen. Ons project Gericht verkeerstoezicht is daar een voorbeeld van.

Downloads