Bereikbaarheid binnen de provincie

Bereikbaarheid van stad en het platteland is belangrijk

De provincie Groningen is eigenaar en beheerder van 524 kilometer wegen, 226 kilometer fietspaden en 143 kilometer vaarwegen. We verzorgen het onderhoud aan provinciale wegen en bermen, maar leggen ook nieuwe wegen, fietspaden en vaarwegen aan of verbeteren deze. Wie wel eens in de spits voor de stad Groningen heeft gestaan, weet waarom. Door de drukte op de wegen loopt onze economie schade op. Ook inwoners van de stad en het platteland zien het op de wegen steeds drukker worden. Dit vermindert voor hen het woonplezier in deze gebieden. De drukte op de provinciale wegen willen we niet alleen tegengaan met de aanleg van wegen. We willen ook het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren door te investeren in de kwaliteit van onze fietspaden en het openbaar vervoer.

Onderhoud en uitbreiding wegennet

De grootste knelpunten in ons wegennet staan genoemd in het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). (PDF PDF-bestand, 421 KB) Ieder jaar publiceert de provincie een actuele versie van het MIT als bijlage van de voorjaarsnota.

Stimuleren openbaar vervoer

Snellere verbindingen voor bus en trein, toegankelijke en veilige stations, meer keuze voor de reizigers: dit zijn een paar doelstellingen die we willen bereiken om meer mensen te stimuleren om voor het openbaar vervoer te kiezen.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • de aanleg van infrastructuur voor hoogwaardige busverbindingen;
  • Groningen spoorzone (bij het hoofdstation Groningen);
  • aanleg spoorverbindingen Roodeschool-Eemshaven en Veendam- Stadskanaal;
  • extra sneltrein Groningen-Leeuwarden;
  • rechtstreekse treinverbinding Groningen-Bremen.

De meeste openbaarvervoerprojecten worden voor een groot deel gefinancierd uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn: de compensatiegelden voor Noord-Nederland na het schrappen van de Zuiderzeelijn.

Mensen stappen bij een bushalte uit een Q-liner
Q-liners moeten mensen sneller naar hun bestemming vervoeren

Aanleg transferia

De provincie en de Groninger gemeenten leggen op diverse plekken in Groningen transferia aan. Op deze terreinen langs de snelweg, autoweg of ringweg kunnen automobilisten goedkoop hun auto parkeren en met de bus of de fiets verder reizen. Bestaande transferia zijn die bij Kardinge (Groningen), Hoogkerk/A7, Haren/A28 en Zuidhorn. Voorbeelden van transferia die nog worden aangelegd zijn:

  • Leek/A7 

  • Meerstad

Meer mensen op de fiets

We willen dat meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van voor de auto. Daarnaast willen we de verkeersveiligheid van fietsers verbeteren. Dit zijn de twee doelen uit ons fietsbeleid voor de komende jaren. Het belangrijkste speerpunt in dit beleid is de aanleg van Fietsroutes Plus.

overdekte fietsenstalling in Ten Boer

Downloads