Ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden

In het Natuurnetwerk Nederland wordt bestaande landbouwgrond omgezet in natuur

We hebben landbouwgrond aangekocht binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), met het doel deze te veranderen in natuurgebied. We beheren deze grond niet zelf. Dat laten we over aan bijvoorbeeld Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, boeren of particulieren.

Welke natuur willen we?

In de natuurgebieden willen we samen met de natuurbeheerders bepaalde natuurdoelen halen. Welke natuur dat is, is afhankelijk van bijvoorbeeld het landschapstype, de grondsoort en de waterhuishouding. We willen in natuurgebieden ruimte bieden aan zoveel mogelijk planten en diersoorten die kenmerkend zijn voor het Groninger landschap. In droge zandgebieden willen we bijvoorbeeld bossen of heide ontwikkelen. In natte veengebieden moerassen of natte schraallanden. De natuurdoelen voor de korte termijn staan op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan Groningen. Voor het beheer van deze beheertypen krijgen beheerders subsidie.
De natuurdoelen voor de lange termijn (2025) zijn vastgelegd op de Ambitiekaart Natuur Groningen. De ambitiekaart hoort bij het Natuurbeheerplan. De ambitiekaart geeft niet alleen beleidsmatig aan welke natuur we op termijn willen ontwikkelen, maar wordt ook gebruikt om subsidieaanvragen te beoordelen. Daarbij gaat het om investeringssubsidies voor inrichting en/of kwaliteitsverbetering van natuurgebieden en voor het omzetten van landbouwgrond in natuur.

Wie beheert de natuur?

We vinden het belangrijk dat particuliere grondeigenaren een rol spelen bij de inrichting en het beheer van natuurgebieden. De provincie Groningen heeft daarom samen met alle betrokkenen bepaald welke natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland worden beheerd door terreinbeherende organisaties en welke door agrariërs. Dit noemen we de realisatiestrategie. Met dit beleid willen we 2200 hectare natuurgebied binnen het Natuurnetwerk Nederland onderbrengen in particulier beheer.

Onderaan deze pagina vindt u de Realisatiestrategiekaart. Hierop staat de verdeling van de natuurgebieden aangegeven en wie in welk gebied de natuur mag ontwikkelen en beheren. 

Subsidieregeling Natuurbeheer Groningen

Aan organisaties en particulieren die een natuurgebied willen inrichten of beheren, verleent de provincie Groningen financiële steun vanuit de Subsidieregeling Natuurbeheer Groningen.

Downloads