Landbouwgebieden natuurvriendelijk beheren

In beheergebieden beschermen we waardevolle dieren en planten

Soms zijn landbouwgebieden erg waardevol voor de natuur, omdat er weidevogels broeden of bijzondere akkerbloemen bloeien. Omdat we begrijpen dat de eigenaar zijn landbouwgebied toch graag blijft bewerken, bespreken we de mogelijkheden om een landbouwgebied natuurvriendelijk te beheren. We noemen dit beheergebieden. Deze stukken gebieden behouden hun landbouwkundige functie. Voorbeelden zijn weidegronden waar schapen of jongvee grazen.

Beheerplannen

Agrarische natuurverenigingen maken beheerplannen samen met partners in het gebied zoals jagers, boeren, vrijwilligers en natuurbeherende organisaties. Op basis van deze beheerplannen voor akker en weidevogels krijgen beheerders subsidies vanuit Natuur- en Landschapsbeheer.

Natuurbeheer 

Weidevogelbeheer betekent later maaien, zodat we de nesten van de weidevogels beschermen. Natuurvriendelijk beheer richt zich ook op planten. Slootranden worden niet bemest, zodat een gevarieerde plantengroei ontstaat. Ook in de rest van het agrarisch gebied zijn er mogelijkheden voor subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Het aantal beschikbare hectares is daar echter beperkt. Dat geldt ook voor de subsidies voor flora- en faunaranden langs akkers.

Financiële steun voor beheergebieden

De eigenaar van een beheergebied kan financiële steun krijgen via een van de drie agrarische natuurverenigingen (collectieven) in Groningen.

Nederlandse landgeieten gaan grazen bij Smeerling
Nederlandse landgeiten gaan grazen bij Smeerling