Natura 2000-gebieden in Groningen

Europese afspraken over de bescherming van bijzondere natuurgebieden

We hebben in Nederland prachtige natuurgebieden, die we graag willen behouden voor de toekomst. Op Europees niveau is afgesproken dat de meest bijzondere natuurgebieden extra bescherming krijgen. Deze gebieden noemen we Natura 2000-gebieden. Nederland telt in totaal 162 Natura 2000-gebieden, waarvan zes helemaal of gedeeltelijk in de provincie Groningen liggen.

Natura 2000-gebieden in Groningen

De Natura 2000-gebieden in Groningen zijn:

  • Waddenzee en Noordzeekustzone
  • Drentsche Aa
  • Leekstermeer
  • Lauwersmeer
  • Lieftinghsbroek
  • Zuidlaardermeer

Hoever het met de aanwijzing van de gebieden en de beheerplannen staat vindt u op de website van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over het beheerplan Lauwersmeer en de uitvoering daarvan vindt u elders op onze site.

Het aanwijzen van Natura 2000-gebieden

Het ministerie van Economische Zaken bepaalt de uiteindelijke grenzen van een Natura 2000-gebied. In een Aanwijzingsbesluit Natura 2000 beschrijft het ministerie welke doelen we moeten bereiken binnen een bepaald natuurgebied. Een natuurgebied wordt aangewezen als Natura 2000-gebied wanneer er heel bijzondere diersoorten leven of planten groeien. Voor elk gebied wordt een ontwerp-aanwijzingsbesluit gemaakt waarin staat welke dier- en plantensoorten we extra gaan beschermen. Voor bijna alle Natura 2000-gebieden zijn ontwerp-aanwijzingsbesluiten genomen, voor een paar zijn deze besluiten inmiddels definitief.

Beheerplannen: zorgen voor een goed evenwicht tussen natuur en omgeving

Als er voor een Natura 2000-gebied een definitief aanwijzingsbesluit is genomen, wordt er een beheerplan geschreven. Hierin staat hoe partijen gezamenlijk de natuur in het gebied beheren en de natuurdoelen uit het aanwijzingsbesluit realiseren. Daarbij kijken we ook naar de omgeving van het natuurgebied. Wil iemand in de buurt een project of activiteit uitvoeren, dan zoeken we eerst uit of dit de natuur schaadt en of we daarvoor een vergunning verlenen op basis van de Natuurbeschermingswet.

Downloads