De natuur in Groningen is er voor iedereen

Groningen heeft prachtige, unieke natuurgebieden als de Wadden, het Lauwersmeer en het Reitdiepgebied. Deze natuur is voor en van iedereen. Mensen vinden het belangrijk om te kunnen genieten van het landschap en de natuur in hun leefomgeving. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en voor de uitvoering van dit beleid. In onze beleidsnota Natuur 2013-2021 "Groningen, Groen van Wad tot Westerwolde" (PDF PDF-bestand, 11 MB) staat in welke gebieden en welk soort natuur we willen ontwikkelen en onderhouden. We doen dat samen met gemeenten, waterschappen, Rijk, Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied), Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie, LTO Noord en BoerenNatuur.

Waddenzee

Van Wad tot Westerwolde

Doordat we minder geld van het Rijk krijgen voor aanleg en onderhoud van natuur moeten we keuzes maken wanneer en in welke gebieden we aan de slag gaan. Bovendien moeten we op zoek gaan naar extra geld. Bijvoorbeeld uit Europa. De komende 10 jaar richten we ons op het Waddengebied inclusief de Eems-Dollard, de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) in 2021 waaronder Westerwolde en Zuidelijk Westerkwartier en een goede organisatie van het natuurbeheer. We moeten nog 3000 hectare in bezit krijgen en 7000 hectare inrichten. Als resultaat heeft Groningen dan een samenhangende structuur van ongeveer 20.000 hectare natuurgebied.

Natuur van en voor iedereen

We willen graag dat natuurbeheerders, boeren, bedrijven, burgers en gemeenten meer zelf organiseren. Bijvoorbeeld door samen in groepen natuur te ontwikkelen, te beheren en te benutten. Om ze daarbij te helpen willen we de natuurregelingen eenvoudiger maken. We kijken ook steeds hoe we in de uitvoering natuur efficiënt kunnen combineren met water, landbouw en recreatie.

Uitvoering

Hoe we het natuurbeleid uitvoeren staat in het Programma Landelijk Gebied 2013-2016. Maar we doen dat ook via wet- en regelgeving, subsidie voor verwerving van natuurgebieden en subsidie voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden.

Nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Hierin zijn 3 bestaande wetten samengevoegd: Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met de inwerkingtreding van deze nieuwe Wet krijgen provincies de regie over het natuurbeleid in de regio. Dit betekent dat de provincie vanaf januari nieuwe bevoegdheden krijgt overgedragen van het Rijk.

Downloads