Ontwikkelen en versterken

Behoud van de specifieke landschapskenmerken per regio

Het landschap beschermen, betekent dat we duidelijke ideeën hebben over de ontwikkeling ervan. Zo gaan we de verrommeling tegen, versterken we het reliëf van dijken, wierden en essen, en houden we bij nieuwbouw rekening met bestaande landschapselementen. Zoals bij nieuwe schuren en vergrote bouwblokken voor landbouwers: deze moeten goed in het landschap passen. Het Provinciaal Bouwheerschap ondersteunt bij de ontwikkeling hiervan. De provincie biedt ook financiële steun vanuit het Programma Landelijk Gebied.

Landschapsbescherming per regio

We willen dat ontwikkeling en behoud van landschap samen gaan. Dit staat dan ook centraal in (dorps)visies, landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s) en uitvoeringsprogramma's voor nationale landschappen. Deze plannen zijn de leidraad voor de werkelijke uitvoering.

Elke regio heeft specifieke, bijzondere landschapskenmerken. Daarom werken we het beleid per regio uit. De provincie ondersteunt bij de uitvoering van het beleid met advies en subsidies uit het Programma Landelijk Gebied.