Huishoudboekje

Inkomsten, uitgaven, financiële cyclus

De provincie heeft inkomsten uit provinciale belastingen, bijdragen van de rijksoverheid en Europese fondsen. Onze inkomsten besteden we aan de meest uiteenlopende zaken: van aanleg en onderhoud van wegen tot duurzame economische ontwikkeling, onderwijs, cultuur en zorg. Gedeputeerde Staten doen voorstellen voor de uitgaven die we maken. Provinciale Staten bepalen de definitieve verdeling van het besteedbare geld. Dit hele proces noemen we de financiële cyclus. 

Begroting

Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor hoe we het geld in het volgende jaar kunnen besteden. Provinciale Staten bespreken deze voorstellen in november en stellen de begroting vast.

Kadernota

De financiële cyclus start met de Kadernota met voorstellen van Gedeputeerde Staten voor nieuw beleid en bezuinigingen voor de komende vier jaar, inclusief de informatie uit de jaarrekening. De nota vormt het financiële en beleidsmatige kader voor de Najaarsmonitor en de eerstvolgende Begroting.

Algemene politieke beschouwingen

Debat tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over de voorstellen in de Voorjaarsnota.

Najaarsnota

Het college van Gedeputeerde Staten doet voorstellen om het beleid aan te passen. Het college kijkt daarbij naar de veranderingen sinds het verschijnen van de Voorjaarsnota en de begroting.

Jaarverslag en jaarrekening

Gedeputeerde Staten leggen verantwoording af over de uitvoering van het beleid en geven aan of alle gestelde doelen zijn gehaald. Het jaarverslag en de jaarrekening laten ook zien of er genoeg geld was gereserveerd. 

Dag van de Verantwoording

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bespreken het jaarverslag en de jaarrekening.