Wijzigingen ten opzichte van de consultatieversie

Ten opzichte van de consultatieversie zoals deze is voorgelegd, zijn een aantal voorstellen, suggesties en verbeteringen meegenomen. Voor de leesbaarheid zijn deze gegroepeerd:

  1. Verduidelijking van artikelen, verwijzingen en leesbaarheid
  2. Het wijzigen van vaarwegprofielen; van een autonome vergunningplicht was in het concept ontwerp voorgesteld om hiervan een instructieregel te maken zodat de uitvoering bij gemeenten wordt neergelged. De provincie heeft echter de vaarwegprofielen niet formeel vastgesteld en daarom zou de voorgestelde wijziging niet beleidsneutraal zijn. Deze instructieregel is daarom komen te vervallen en blijft dit onderdeel volledig gelijk aan de huidige situatie.
  3. De GGD heeft een aantal suggesties gedaan om gezondheid als oogmerk toe te voegen. Daar waar het aansluit op de huidige omgevingsvisie hebben we de suggesties overgenomen.
  4. In overleg met de VRG zijn er nog een aantal artikelen scherper geformuleerd, zodat de regels voor gemeenten beter uitvoerbaar worden. De suggesties van de VRG hadden met name betrekking op het Provinciale basisnet voor wegen.
  5. Op verzoek van de waterschappen wordt een specifiek deel regionale waterkeringen uitgezonderd van de verplichting om per een bepaalde datum te voldoen aan de omgevingswaarde. De gevraagde aanpassing is conform eerder vastgelegde bestuurlijke afspraken.

Een deel van de reacties hebben betrekking op de beleidsneutrale omzetting en omvatten een verzoek om nieuw beleid op te nemen in de omgevingsverordening. Dit past niet binnen het beleidsneutrale kader en hiervoor ontbreekt grondslag in de huidige omgevingsvisie.