Vragen en antwoorden consultatie omgevingsverordening

Vragen naar aanleiding van presentatie Prisca Westerhof

Vraag: Antwoord provincie:
Hoe is de rolverdeling met waterschappen meegenomen in de voorbereidingen? Bestaande regels zijn beleidsneutraal overgezet. De rolverdeling met de waterschappen is daarbij niet veranderd, want anders is het niet beleidsneutraal. Er is afgestemd over het proces in het Regionaal Platform Groningen. De rolverdeling wordt niet anders, dat past niet binnen het beleidsneutrale kader. De waterschappen zijn dus betrokken in hun rol als partner. (inhoudelijke rolverdeling past beter in het traject nieuwe omgevingsvisie) ''
Per wanneer kunnen we het Waterprogramma tegemoet zien? Met klein voorbehoud: Waterprogramma komt medio 2021. Het is een verplicht programma onder de Omgevingswet. Het Waterprogramma wordt hoogstwaarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld.''
Het regionale waterprogramma is toch ook beleidsneutraal? Een programma hoeft niet beleidsneutraal te zijn, maar moet wel binnen strategische kaders in Omgevingsvisie passen. Onderdelen van het regionale waterprogramma komen nu ook voor maar dan in bestaande beleidsdocumenten. ''
Sheet 12, leuk alles in artikelen, maar hoe bewaak je dat die artikelen bij elkaar horen? Dat is een goed punt, we hebben daar een structuur voor ingericht (type regel en dan op thema). Mocht je daarin iets opvallen dan horen we dat graag.''
De vaarwegprofielwijziging is bij gemeenten neergelegd? Waarom niet naar het waterschap? Het betreft de vaarwegprofielen die de provincie heeft vastgesteld. We leggen dat met een instructieregel bij gemeenten neer om rekening te houden met het profiel in een omgevingsvergunning of omgevingsplan. We leggen de bevoegdheid om een vaarwegprofiel vast te stellen niet bij de gemeente neer.''
Wordt de verordening interactief? Hangt ook van het DSO af. We willen minimaal hetzelfde serviceniveau hebben.''
Hoe weet ik dat Artikel 3.33 behoort bij het oogmerk van artikel 3.29 en het toepassingsbereik van 3,28a? De themas staan bij elkaar of achter elkaar. We gaan kijken of we dit overzichtelijker kunnen maken. Mochten daar ideeën of suggesties voor zijn dan horen we die graag!'

Vragen naar aanleiding van presentatie Peter Hoeksema

Vraag: Antwoord provincie:
'Ik mis Licht/Duisternis en de vertaling daarvan naar gemeenten in het overzicht "nieuw voor gemeenten"' 'Klopt. Omdat de regels met betrekking tot licht en duisternis en stiltegebieden voor het groot deel al zijn opgenomen in de huidige verordening. Ze zijn nu alleen scherper geformuleerd. Er volgen geen nieuwe verplichtingen voor gemeenten uit de nieuwe POV. '
'Is bij het maken aan de werkingsgebieden afstemming gezocht te de bevoegde gezagen? Als voorbeeld: bergingsgebieden. Is de geografische begrenzing met het waterschap afgestemd? M.a.w. Kan het waterschap zo'n werkingsgebied overnemen?' 'Een aanvulling over de werkingsgebieden, deze zijn over het algemeen volledig overgenomen uit de huidige verordening (bergingsgebieden bv) behalve waar lijnen zijn omgezet naar vlakken (groene linten bv). Aanvullend: Als het gaat om de werkingsgebieden bij geur. De meeste werkingsgebieden zitten in het structuurvisie Eemsmond Delfzijl gebied. Deze waren al gedefinieerd. Daarbuiten vooral gebaseerd op huidige verordening'
'Wordt de impactanalyse ook gedeeld?' 'De impactanalyse is een intern document dat alle onderdelen van het provinciale beleid dat wordt geraakt door de Omgevingswet behandeld en wordt daarom niet gedeeld. De adviezen ten aanzien van instructieregels naar gemeenten vormen slechts een klein onderdeel en zijn opgenomen in een memo die al naar gemeenten is verzonden. Deze memo kan alsnog worden gedeeld. Op een aantal punten is de impactanalyse al achterhaald, omdat bij de doorvertaling van het beleid in sommige gevallen voor andere oplossing qua regels is gekozen. Specifieke vragen willen we graag beantwoorden en daar zal ook gelegenheid toe zijn tijdens de deelsessie milieu POV.'
'Er zijn gedurende de periode 2016-2020 diverse zaken o.a Structuurvisie Eemshaven - Delfzijl, welke een hoger geluidniveau agv van windturbines toestaat. Dit zal 'geborgd' moeten worden in de nieuwe verordening. Dat lijkt mij niet beleidsneutraal.' 'Onderdelen uit de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl met betrekking tot geluidsbelasting zijn goed vertaald naar de verordening. Maar mocht dat niet zo zijn, dan verzoeken wij u hier op terug te komen. Bestaande regels en/of afwijkingsmogelijkheden uit de SV, zijn omgevingswetproof meegenomen in de POV. Dit is naar onze mening beleidsneutraal, aangezien de SV een gebiedsgerichte uitwerking is van de huidige Omgevingsvisie.'
'Is er ook ruimte om in aanvulling op milieu-eisen een aantal daaraan gerelateerde eisen op gebied van brandveiligheid of omgevingsveiligheid te formuleren?' 'Hier willen we op termijn graag op terugkomen. Als we ervoor kiezen hierover iets over op te nemen, dan zal dit gebeuren in het traject van de nieuwe visie en is dit dus niet beleidsneutraal. '
'Wordt, naast gemeenten en waterschappen, Rijkswaterstaat hier ook actief in meegenomen?' 'Is op dit moment niet het geval. Rijkswaterstaat is niet benaderd. Omdat het vooral gaat over doorwerking naar gemeenten en waterschappen.'
'Die afwegingsruimte in de bruidschat (geluid) is niet nieuw, gemeenten kunnen al heel lang gebiedsgericht geluidbeleid maken (sinds 1998 toen de Handreiking vergunningverlening en industrielawaai er is gekomen) Daar hebben ze nooit iets mee gedaan zodat we bij vergunningverlening nog altijd toetsen aan de richtwaarden uit 1979!' 'Dit is juist. We willen graag met gemeenten verder praten hoe zij deze bestaande afwegingsruimte in hun omgevingsplan willen invullen en hoe dit zich verhoudt met te vormen Provinciaal strategisch beleid. In het kader van samenwerking binnen het RPOG wordt verkend welke ruimte er bestaat in de bruidschat en hoe deze al dan niet in te vullen. Op dit moment worden in de nieuwe POV expliciet geen nieuwe regels gesteld inzake geluidsbelasting als het gaat om de verschuiving van rijksregels naar bruidschat. Dit hangt samen het feit dat er geen strategisch beleid bestaat om dit te doen. '
'Hoe gaat de provincie die 'invulling door gemeenten nu bewaken?' 'Er is geen provinciaal strategisch beleid. Het staat gemeenten vrij om dat in te vullen. Geen doel om dat specifiek te gaan bewaken. Wij willen wel in gesprek met de partners voor een integrale monitoring om te kijken wat er mogelijk is hierin samen te werken. Vanuit het RPOG hebben gemeenten het initiatief genomen de bruidschat verder te analyseren en verder af te stemmen om hier samen in op te trekken.'
'Risico van kwetsbare objecten nabij provinciale wegen. Dit risico is nagenoeg verwaarloosbaar omdat kwetsbare objecten ook bijna altijd geluidgevoelige objecten zijn en agv de hoge geluidbelasting niet zo dicht (iig >30m) bij wegen gerealiseerd mogen worden.' 'Dit gaat in de meeste gevallen wel op, maar het kan ook zijn dat het niet zo'n drukke weg is, waardoor het toch dichterbij kan dan 30 meter, of er wordt dichterbij gebouwd met geluidwerende voorzieningen aan de gevel of met dove gevels.'

Vragen naar aanleiding presentatie Lieuwe van den Berg

Vraag: Antwoord provincie:
Zou je in je Provinciale Omgevingsvisie een doelstelling kunnen formuleren over de samenhang of integraliteit in grote ruimtelijke opgaven? Dus niet alleen kijken naar economie, energietransitie, landbouw, natuur, erfgoed, landschap, aardbevingsconsequenties of klimaatadaptatie. Maar naar allemaal. Ja. De Omgevingsvisie vormt de basis voor een integrale afweging. Het gaat om de samenhang tussen genoemde opgaven, in hoeverre deze te combineren zijn en hoe je daarbij bestaande kwaliteiten behoudt en ook ruimte voor ontwikkeling biedt.
Ik proef' dat er nog steeds vanuit de oude disciplines naar de zaken wordt gekeken. Vooral de nieuwe terreinen. Voorbeeld warmteonttrekking. Deze zaken ontbreken nu. Moeten wel worden meegenomen. Bij de gemeenten zijn de specialisten vertrokken. Nu vooral vanuit RO bekeken. Betrek anderen om nieuwe zaken aan het licht te krijgen. Voorbeeld de tafels van Westerwolde. ' Nemen we zeker mee in het proces. We zijn daarin zelf ook nog zoekend, dat is een lastige. We horen daarin ook graag ideeën en suggesties.
Water wordt steeds belangrijker, hoe wordt de BOVi van NZV betrokken in de provinciale visie? We beginnen met een ronde langs de projectleiders voor de gemeentelijke omgevingsvisies. We moeten rekening houden met beleid van andere overheden. We gaan ook in de gesprek met de waterschappen.
Project Digitale Democratie, bij aantal van jullie bekend. Dit is een mooie kans om participatietrajecten via 1 website voor inwoners, belangengroepen e.d. zichtbaar te maken. 1 plek waar het samen komt. En tempoverschillen bij ketenpartners maken dan niet uit. Wij willen gebruik maken van wat er al is. Wij onderzoeken nu welke trajecten al geweest zijn. BV Toukomst NPG
In de nieuwe visie gaan jullie ook doelen opnemen. hoe borg je dat deze doelen gehaald worden, bijv. via programmas en financiën? ' GS gaat programmas opstellen om doelen te bereiken. Voor uitvoering van beleid kan je meerdere instrumenten inzetten, zoals bestuurlijke afspraken, subsidies en zo nodig regelgeving. '
Hoe gaan we de afstemming t.a.v. milieu-inhoudelijke aspecten in verordeningen en plan de vormgeven? Van belang om zoveel mogelijk samen te werken. En bekijken of de verordening het juiste instrument is om de doelen te behalen en voor doorwerking. En het is goed ook gelet op samen op te trekken om de kennis te bundelen. Wij vanuit de provincie gaan zeker de ketenpartners opzoeken. Maar we kunnen de milieu onderwerpen niet loskoppelen van de andere onderwerpen in de visie. Zal integraal moeten worden benaderd.
Waarom niet de artikelen in de verordening nummeren overeenkomstig de afdeling? Dus afdeling 4.10. Artikelen 4.10.1 en 4.10.2 etc. Met de huidige nummering loop je het gevaar dat je bij een nieuw artikel de hele nummering in de verordening moet aanpassen Ten aanzien van de nummering van de artikelen uit de STOP /TPOD standaard volgt: De nummering van Artikelen begint met het nummer van het Hoofdstuk waarin het Artikel voorkomt, gevolgd door een punt, daarna oplopende nummering van de Artikelen in Arabische cijfers. Achter het laatste cijfer komt geen punt. Tussen Label en Nummer komt een spatie. NB: De nummering van Artikel wordt dus alleen bepaald door de plaats van het Artikel in het Hoofdstuk en niet door de positie van het Artikel in Titel, Afdeling, Paragraaf, Subparagraaf of Subsubparagraaf.
Wat wij zien van reacties op onze Omgevingsvisie dat bij het thema water dat het beeld van de bevoegdheden verschilt. Bv gemeenten krijgen bevoegdheden waarvan ik me afvraag of wij een rol hebben. Moeten we een goed bespreken. bv diepe plassen. Volgens mij ligt dit primair bij de waterschappen. Mochten wij eigenaar zijn van een diepe plas dan hebben wij een rol. Maar het beleidsvormende deel nadrukkelijk bij waterschap en provincie. Voor nu te weinig inhoudelijke kennis om hierop te kunnen reageren. Goed om dit te bespreken in de overleggen met de projectleiders van de visie
Komen er voor geur, omgevingsveiligheid en bodem nog verdiepende sessies? Mocht daar behoefte aan zijn dan gaan we dat organiseren. We organiseren een sessie over het milieudeel op 29 september 2020 in de middag. Uitnodiging en programma volgt.