Inhoudelijke wijzigingen en gevolgen wettelijke wijzigingen

1. Milieuregels (impact Omgevingswet op huidig beleid).
Met de verschuiving van bevoegdheden en het vervallen van algemene regels komt de uitvoerbaarheid van het provinciale beleid en daarmee het huidige basisbeschermingsniveau onder druk te staan. Dit geldt voor de volgende provinciale kerntaken en belangen.

Grondwaterbescherming: door de verschuiving van bodemtaken van provincie naar gemeenten is er geen duidelijk handelingskader voor nieuwe verontreinigingen van het grondwater en daarmee ook de drinkwaterkwaliteit. De aanvullende regels hebben tot doel deze (tijdelijke) juridische lacune op te heffen en zo te voorkomen dat er activiteiten in de bodem worden ontplooid, die leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het grond- en drinkwater, denk hierbij bijv. aan PFAS.

Omgevingsveiligheid: De veranderde wettelijke grondslag voor het vaststellen veiligheidszones vraagt om actualisatie van de huidige bepalingen in de Omgevingsverordening. Met deze actualisatie blijft het huidige beleid inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen intact en wordt voorkomen dat gemeenten ruimte bieden aan het realiseren van kwetsbare functies (scholen, verzorgingshuizen) dichter op provinciale wegen dan verantwoord is.

Geur: Met de Omgevingswet worden wettelijke bepalingen rondom geur facultatief (bruidschat) voor gemeenten. Dit zou kunnen leiden tot een stapeling van geurhinder, die gemeente-overstijgend is of saneringsopgaves van provinciale bedrijven belemmerd. De impact hiervan is groot en zou er toe kunnen leiden dat het provinciale geurbeleid onhoudbaar en onuitvoerbaar wordt. Met de regels worden gemeenten uitgenodigd om zelf lokaal geurbeleid op te stellen tegen de achtergrond van het provinciale beleid.

Om de bovenstaande risico's zoveel mogelijk te beperken zijn instructieregels in de Omgevingsverordening opgenomen om gemeenten richting te geven bij de invulling van de vergrote lokale afwegingsruimte. Zo blijven de huidige bevoegdheden van GS en PS in stand en kan het huidige beleid worden gecontinueerd.

2. Voor het oprichten van (bouw)werken die provinciale wegen beïnvloeden bestaat een autonome vergunningplicht. Hiervoor moet een separate vergunning worden aangevraagd bij de provincie. Deze vergunningplicht hebben we vervangen voor een instructieregel: gemeenten dienen in het omgevingsplan hierin te voorzien. Zo blijft de inhoud van het beleid gelijk maar wordt de uitvoering op een ander niveau neergelegd.

3. Woningbouw - In de huidige Omgevingsverordening is opgenomen dat een bestemmingsplan alleen kan voorzien in de bouw van nieuwe woningen als deze overeenstemmen met een regionale woonvisie die door de gemeenteraden is vastgesteld. Het is de bedoeling van de Omgevingsverordening 2022 om deze bestaande verordeningstekst zo neutraal mogelijk om te zetten. Door de gemeentelijke herindeling vallen gemeenten gedeeltelijk in of juist buiten een regio.

  • Door de vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier valt het deel dat buiten de RGA ligt niet langer binnen een regio. De nieuwe gemeente wil graag bilateraal met provincie afspraken maken over de woningbouw in het deel van de gemeente dat buiten de RGA valt.
  • Afgesproken is in de MEDAL-regio dat de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta en de gemeente het Hogeland, voor het deel dat buiten de RGA valt, bilateraal met de provincie afspraken gaan maken over het woonprogramma voor de periode na 2021 als de huidige regionale woonvisie niet langer geldig is.

Voor de overige gemeenten blijft onverkort het bestaande beleid gelden dat woningbouwplannen moeten passen binnen de door de regio's Groningen Assen en Oost Groningen opgestelde regionale woonvisies.

4. Externe Veiligheid - Het huidige kader externe veiligheid is verdeeld over vele verschillende AMvB's en regelingen (Bev, Revi, Bevb, Bevt, Vuurwerkbesluit, Activiteitenbesluit enz.) Straks onder de Omgevingswet wordt dit in één wetstelsel opgenomen. Het is echter niet geheel duidelijk of alle beschermende regels wel hun plek behouden. We nemen nu de regels wel op om het huidige beschermingsniveau te behouden. De kans bestaat dat niet alle regels nodig zijn in de provinciale verordening. Mocht dat het geval zijn dan kunnen we deze regels alsnog (of bij herziening) laten vervallen.

5. Geometrische begrenzingen - we wijzen nu (meer specifiek) gebieden aan. Ook de datakwaliteit is aanzienlijk verbeterd. Dit is een continue proces, zo loopt de actualisatie voor o.a. karakteristieke sloten.