Omgevingsvisie, Omgevingswet en omgevingsverordening

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarom moeten onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan de eisen van de nieuwe wet voldoen. Voor de Omgevingsverordening betekent het dat we formeel een nieuwe verordening vaststellen. In 2020 hebben we de gehele omgevingsverordening opnieuw geschreven. Hierbij hebben we gekozen voor een nieuwe opzet en opbouw van de Omgevingsverordening. Hierdoor ontstaat meer samenhang, eenduidigheid en integraliteit in onze regels. Vervolgens is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld en is de nieuwe omgevingsverordening niet verder in procedure gebracht.

Wat gaat er nu gebeuren?

Een van de gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet is dat de geldigheid van het milieudeel en mobiliteitsdeel van de huidige omgevingsvisie per 1 juni 2022 verloopt. 

Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2021 

Dit betreft een reguliere (beleidsarme) actualisatie. Deze heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. aanpassen kaartbeeld en regels (nieuw artikel 2.49.3A) karakteristieke sloten Middag-Humsterland in de Omgevingsverordening;
  2. aanpassen kaartbeeld van twee landschapswaarden in de Omgevingsvisie en acht landschapswaarden in de Omgevingsverordening (omzetten van lijnen naar vlakken);
  3. aanpassen bijlagen 8 en 9 en artikel 3a.9 van de Omgevingsverordening;
  4. diverse aanpassingen aan begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland in zowel de Omgevingsvisie als de Omgevingsverordening.
     

De vaststelling door Provinciale Staten is gepland in februari 2022. 

Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022

Het uitstel van de Omgevingswet vraagt tenminste een actualisatie van het milieubeleidsplan en verkeers- en vervoersplan. Daarnaast benutten we dit proces om de huidige Omgevingsvisie en Omgevingsverordening verder te actualiseren, zodat alle delen van de Omgevingsvisie blijven gelden onder de huidige wetgeving. Daarnaast wordt dit proces benut voor verdere actualisatie met wensen vanuit gemeenten, Provinciale Staten en de eigen organisatie. Provinciale Staten hebben op 15 december 2021 gereageerd op de concept-ontwerpactualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

De actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening wordt op 11 januari 2021 in ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Volgens planning wordt de vaststelling voor juni 2022 (25 mei 2022) besloten door Provinciale Staten. 

Technische herziening Omgevingsverordening 2022

We pakken de nieuw opgestelde verordening van 2020 erbij en vullen de Omgevingsverordening aan met de actualisaties die plaats hebben gevonden. De grondslag voor de technische herziening Omgevingsverordening 2022 is de huidige (geactualiseerde) Omgevingsvisie.

Technisch en juridisch zijn er verbeteringen en veranderingen:

  • De structuur is anders: de verordening is geordend op type regel. Instructieregels die doorwerking moeten hebben in omgevingsplannen en omgevingsvergunningen staan bij elkaar. Dat geldt ook voor activiteiten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. 
  • De inhoud sluit aan op de Omgevingswet en is geschreven in de taal van de Omgevingswet, met meer gebruik van spreektaal, zodat deze beter te begrijpen is. Daarnaast sluiten de begrippen aan op de Omgevingswet en zijn ze in aantal flink teruggebracht. Ook staan de procedureregels nu bij elkaar en is er één algemene procedure. 
  • De inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in een bijlage.
  • Ter info concept-ontwerp 2020 (let op, moet nog worden aangepast met de actualisaties en de regeling m.b.t. het onderwerp 'geur' wordt gewijzigd.)

De informele consultatie is gepland in februari 2022. Het ontwerp wordt rond maart 2022 besloten door Gedeputeerde Staten en vrijgegeven voor inspraak. De vaststelling is beoogd per 29 juni of 6 juli 2022.  

Nieuwe Omgevingsvisie en nieuwe Omgevingsverordening 

In 2023 wordt een nieuwe Omgevingsvisie opgeleverd en vastgesteld. Hierbij wordt ook een nieuwe omgevingsverordening opgesteld en vastgesteld.

Voor alle informatie over de nieuwe Omgevingsvisie verwijzen we naar het dossier.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Prisca Westerhof, projectleider beleid en instrumenten (Programma Implementatie Omgevingswet).
 

Telefoon:  06 - 27 05 10 18, op dinsdag en woensdag (goed) bereikbaar.
E-mail: b.p.westerhof@provinciegroningen.nl