Ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2022

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarom moeten onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan de eisen van de nieuwe wet voldoen. Voor de Omgevingsverordening betekent het dat we formeel een nieuwe verordening vaststellen. De gehele verordening is opnieuw geschreven. Door te kiezen voor een nieuwe opzet/opbouw van de Omgevingsverordening ontstaat meer samenhang, eenduidigheid en integraliteit in onze regels. Wij gaan daarbij uit van het bestaande beleid en gaan geen nieuw beleid ontwikkelen.

Wat gaat er veranderen?

Technisch en juridisch zijn er verbeteringen:

  • De structuur is anders: de verordening is geordend op type regel. Instructieregels die doorwerking moeten hebben in omgevingsplannen en omgevingsvergunningen staan bij elkaar. Dat geldt ook voor activiteiten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. 
  • De inhoud sluit aan op de Omgevingswet en is geschreven in de taal van de Omgevingswet, met meer gebruik van spreektaal, zodat het beter te begrijpen is. Daarnaast sluiten de begrippen aan op de Omgevingswet en zijn ze in aantal flink teruggebracht. Ook staan de procedureregels nu bij elkaar en is er één algemene procedure. 
  • Het is een volledig digitaal plan. Er zijn geen kaarten meer, maar werkingsgebieden en kaartlagen. Met het aan- en uitzetten van kaartlagen is een beter beeld te krijgen van de regels die voor een bepaalde locatie gelden. Data is geactualiseerd en aangevuld. Dit geeft een meer compleet en ook nauwkeurig beeld. Een voorbeeld hiervan is de wijziging van lijnen naar vlakken voor 'oude dijken'. 

Bekijk de pagina 'Inhoudelijke wijzigingen en gevolgen wettelijke wijzigingen'.

Omgevingswet niet beleidsneutraal

We zijn zo dicht mogelijk bij het huidige beleid gebleven. De huidige Omgevingsvisie vormt nog steeds de grondslag. De Omgevingswet is niet beleidsneutraal en bevat een verschuiving van bevoegdheden. Zo laat het Rijk ook algemene regels los. Om uitvoering te kunnen blijven geven aan de beleidsuitgangspunten en doelen, hebben wij instructieregels aan gemeenten opgenomen, om zo de omgevingswaarden in onze provincie te waarborgen. 

  • Bekijk de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2022 (technische herziening) digitaal
  • Bekijk de verordeningstekst (PDF PDF-bestand, 1 MB).

Gesprek of zienswijzen 

Het is altijd mogelijk om informatie op te vragen of in gesprek te gaan. De termijn voor de terinzagelegging verlengen we met 2 weken vanwege de feestdagen. Wanneer u een zienswijze wilt indienen kan dat tot uiterlijk 16 februari 2021. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk en/of per e-mail zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten, p/a afdeling Project en Programmamanagement, Postbus 610, 9700 AP Groningen of via omgevingswet@provinciegroningen.nl.

Meer informatie 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, via 050 - 316 4911 of omgevingswet@provinciegroningen.nl.

Consultatie 

In de periode 23 april 2020 tot en met 7 augustus 2020 heeft een preconsultatie plaatsgevonden specifiek voor het milieudeel, voor de thema's geur, grondwater en externe veiligheid.

Op 8 september 2020 is het concept-ontwerp-omgevingsverordening gepubliceerd op de provinciale website. Op 14 september, 23 september en 29 september zijn digitale bijeenkomsten gehouden waarin het proces, de aanpak en het resultaat zijn gepresenteerd. 

Tot en met 2 oktober 2020 konden alle betrokkenen te reageren op het concept-ontwerp-omgevingsverordening. Er zijn 8 reacties ontvangen. We hebben voorstellen overgenomen en vragen schriftelijk beantwoord, waarna een aantal aanvullende (digitale) besprekingen zijn gehouden. 

Bekijk de wijzigingen ten opzichte van de consultatieversie.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Prisca Westerhof, projectleider beleid en instrumenten (Programma Implementatie Omgevingswet).
 

Telefoon:  06 - 27 05 10 18, op dinsdag en woensdag (goed) bereikbaar.
E-mail: b.p.westerhof@provinciegroningen.nl