Consultatieronde concept Ontwerp Omgevingsverordening

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarom moeten onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan de eisen van de nieuwe wet voldoen. Voor de Omgevingsverordening betekent het dat we formeel een nieuwe verordening vaststellen. De gehele verordening is opnieuw geschreven. Door te kiezen voor een nieuwe opzet/opbouw van de Omgevingsverordening ontstaat meer samenhang, eenduidigheid en integraliteit in onze regels. Wij gaan daarbij uit van het bestaande beleid en gaan geen nieuw beleid ontwikkelen.

Hoe hebben we dat aangepakt?

Structuur gewijzigd: 

 • De nieuwe Omgevingsverordening is geordend op type regel; 
 • per onderwerp een oogmerk opgenomen (wat wordt met de regel beoogd). 

Uniformiteit en leesbaarheid:

 • Procedureregels bij elkaar, terminologie afgestemd en verbeterd.

Werkingsgebieden zijn verbonden aan regels. En de stofkam is door de Provinciale Omgevingsverdening (POV) gehaald; overbodige regels en dubbelingen zijn verwijderd. 

Wat is er veranderd?

De inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in bijgaande bijlage (PDF PDF-bestand, 109 KB). We voeren de wijzigingen meteen door in de tekst en op werkingsgebieden die tijdens de consultatieronde worden 'goedgekeurd'. In de pdf Concept ontwerp Omgevingsverordening Groningen (PDF PDF-bestand, 841 KB) zijn de wijzigingen bijgehouden/gemarkeerd met uitzondering van correcties op onjuiste verwijzingen. Om het voor de lezer overzichtelijk te houden is in de viewer een tabblad toegevoegd met daarin het overzicht van dit soort wijzigingen. 

Wat willen we weten?

Het concept ontwerp is een concept, het is nog niet af. Nu is er ruimte om reacties over te nemen mits deze in een beleidsneutrale vertaling van het huidige beleid passen. Onze beleidsneutrale vertaling voelt voor ons nog als het oude vertrouwde beleid. Hoe ervaart u dat en betekent het beleid voor jullie nog steeds hetzelfde?
Participatie wordt een steeds meer belangrijk onderdeel van planvorming. Ervaart u dat ook zo? En bij de gekozen aanpak en dit proces? 

Consultatiebijeenkomst

Op 14 september 2020 tussen 10.00 uur en 12.00 uur houden we een digitale bijeenkomst. We nodigen ambtenaren van gemeenten, waterschappen, ODG, VRG en GGD uit om deel te nemen. 

Tijdens deze bijeenkomst laten we zien wat het resultaat is en wat de verschillen zijn. We hebben aandacht voor het proces en resultaat, het milieudeel (bruidschat), de nieuwe Omgevingsvisie (beleidsevaluatie en ruimte voor nieuw beleid) en we zijn vooral benieuwd naar de reactie van ketenpartners op dit eerste concept. Het verslag en de stukken volgen.

Een consultatie in een digitale omgeving is goed bevallen voor zowel onszelf als voor de deelnemers. We hebben daarom besloten nog een extra algemene bijeenkomst (volledig digitaal) te houden op woensdag 23 september van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast houden we een bijeenkomst specifiek over het milieudeel (met name voor milieuambtenaren en VTH regisseurs) op dinsdag 29 september van 13.00 tot 16.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via omgevingswet@provinciegroningen.nl.

Planning

1. Voorbereiding en informeel 

 • Informele consultatie: start 7 of 8 september 2020
 • Bijeenkomst met ketenpartners: 14 september 2020. De ketenpartners zijn uitgenodigd via de voor ons bekende contactpersonen. In verband met de coronarichtlijnen kan per organisatie kan 1 persoon deelnemen. 
 • Extra algemene bijeenkomst (digitaal): 23 september van 14.00 tot 16.00 uur
 • Bijeenkomst specifiek over het milieudeel (met name voor milieuambtenaren en VTH regisseurs: 29 september van 13.00 tot 16.00 uur.
 • Uiterlijke reactietermijn consultatie: 2 oktober 2020 (4 weken)

2. Formele procedure                                                 

 • Ontwerp in Gedeputeerde Staten: 3 november 2020  
 • Ontwerp ter inzage: 9 november 2020 tot en met 21 december 2020
 • Voordracht en voorstel vaststelling in Gedeputeerde Staten: 9 februari 2021
 • Statencommissie: maart of april 2021
 • Statenbesluit: april 2021 

Relevante links

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Prisca Westerhof, projectleider beleid en instrumenten (Programma Implementatie Omgevingswet).
 

Telefoon:  06 - 27 05 10 18, op dinsdag en woensdag (goed) bereikbaar.
E-mail: b.p.westerhof@provinciegroningen.nl