Beleidskaders 2019-2023

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staan de doelen en ambities van de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 voor de periode tot en met 2023.
 

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat we willen bereiken op welk gebied. Alle onderwerpen komen aan bod, van natuur en landschap tot gaswinning, van energie tot erfgoed, van leefbaarheid tot milieu, en de samenhang tussen de verschillende thema's.

Omgevingsverordening

In de omgevingsverordening staan regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de thema's ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De omgevingsverordening is nauw verbonden met de omgevingsvisie. 

Ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2022

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarom moeten onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aan de eisen van de nieuwe wet voldoen