Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Een aantal beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) is gevoelig voor stikstof. Activiteiten zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen produceren stikstof. Om economische ontwikkeling mogelijk te maken zonder de natuur te beschadigen, heeft het Rijk in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Nieuwe vergunningen werden weer afgegeven, maar nu met de belofte dat er in de daaropvolgende jaren maatregelen zouden komen om de uitstoot te verminderen en de natuur te herstellen.

Raad van State

De Raad van State heeft in mei 2019 geoordeeld dat de PAS niet meer gebruikt mag worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstof produceren. Dit betekent dat lopende zaken vertraging oplopen en opnieuw beoordeeld moeten worden.

Kijk voor actuele informatie over de PAS op  www.bij12.nl.

Lopende procedures in Groningen

  • Beroepsprocedures - Er lopen er nog ongeveer 60 beroepsprocedures uit de provincie Groningen bij de Rechtbank Noord-Nederland en Raad van State. Dit zijn voornamelijk verleende toestemmingen voor veehouderijen die nog niet onherroepelijk zijn, omdat er beroep is aangetekend. De Rechtbank Noord-Nederland en de Raad van State gaan de komende tijd uitspraak doen over de aangehouden zaken.
  • Meldingen – In de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 mei 2019 zijn 237 meldingen voor Groningen gedaan via het rekeninstrument AERIUS Calculator. De provincies en het ministerie kijken samen hoe omgegaan moet worden met activiteiten die nu nog plaatsvinden en waarvoor enkel een melding is gedaan.

Contact

Als  na het doorlezen van de informatie op www.bij12.nl. nog vragen heeft, of als u een project in een vooroverleg met ons wilt doorspreken, neem dan contact met ons op. Dat kan via natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl of 050 - 316 4911.