PFAS

PFAS is een stof die op dit moment veel in het nieuws is. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn fluorverbindingen die op verschillende manieren in het leefmilieu terechtkomen en die vrijwel niet biologisch afbreekbaar zijn. Blootstelling aan deze toxische stoffen kan tot gezondheidsrisico 's leiden voor de mens en het ecosysteem. Voorbeelden van PFAS zijn de stoffen PFOA, PFOS en GenX, die tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) behoren. PFAS wordt in Nederland diffuus in grond en baggerslib aangetroffen, wat momenteel leidt tot stagnatie bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw. 

Tijdelijk handelingskader en Besluit bodemkwaliteit

Om deze problematiek het hoofd te bieden is op 8 juli 2019 het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit geeft invulling aan de zorgplicht bij het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger. Het is de bedoeling het handelingskader zo snel mogelijk te verankeren in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk).

Onderzoek naar PFAS

Het Tijdelijk handelingskader is direct in werking getreden. Dit betekent dat sinds 8 juli 2019 bij alle bodemonderzoeken voor grondverzet, ook PFAS onderzocht moet worden. Projecten kunnen pas op de markt gebracht of aanbesteed worden, nadat er onderzoek is gedaan naar PFAS. Ook bij het gebruik van een bodemkwaliteitskaart als milieuhygiĆ«nische verklaring is het verplicht, na 1 oktober 2019, aanvullend op PFAS te onderzoeken. Om deze onderzoeksinspanning te verlagen, trekken de bevoegde gezagen voor het Besluit bodemkwaliteit in de provincie Groningen (de provincie, gemeenten, waterschappen en namens hen de Omgevingsdienst Groningen) op dit moment samen op, om de exacte uitwerking van het Tijdelijk handelingskader vorm te geven en bestaande bodemkwaliteitskaarten hierop te actualiseren.  

Meer informatie

Voor meer informatie over het Tijdelijk handelingskader kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat Bodem+. Op deze website vindt u ook een reeks veelgestelde vragen. Kijk voor meer informatie over de stof PFAS op de website van het Expertisecentrum PFAS

Mocht u na het doorlezen van de bovenstaande informatie nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@provinciegroningen.nl of 050 - 316 49 11.