Rectificatie aantal vergunde windparken

Persbericht Groingen, 19 april 2019

De provincie Groningen heeft haar Jaarrekening 2018 deze week opgeleverd. Met de jaarrekening leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2018 uitgevoerde beleid en de bestede middelen. De Jaarrekening 2018 laat geen bijzondere verrassingen zien, de financiën zijn op orde. Op 29 mei behandelen Provinciale Staten de jaarrekening 2018.

De belangrijkste resultaten van afgelopen jaar zijn:

Economie en werkgelegenheid

Werk voor alle Groningers was ook in 2018 het belangrijkste doel van ons economisch beleid. We hebben gewerkt aan het versterken van de economie door de focus te leggen op het MKB en te investeren in digitalisering en vergroening en innovaties. We hebben gewerkt aan het verbeteren van de balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het bevorderen van participatie en het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat in onze regio. Concrete resultaten zijn acquisities die onder Chemport Europe zijn binnengehaald, de ontwikkeling van de waterstofinvesteringsagenda en de verdere ontwikkeling van de Kansrijke Leerweg. Ook hebben we grote stappen gemaakt met het project Snel Internet, waardoor de eerste adressen begin 2019 zijn aangesloten. Op het gebied van digitalisering is gewerkt aan het stimuleren van onderwijs en onderzoek op het terrein van cybersafety, zijn experimenten op het gebied van blockchain gestimuleerd en wordt nauw samengewerkt met kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Leefbaarheid

Uit de tweede monitor Leefbaarheid 2018 blijkt dat de financiële steun van de provincie inwoners, maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven stimuleert om leefbaarheidsprojecten op te zetten en uit te voeren. De subsidie vergroot het vertrouwen van de initiatiefnemers in de eigen plannen en werkt  bovendien als vliegwiel naar andere geldverstrekkers. 

Gaswinning

In 2018 zijn een aantal in het oog springende stappen gezet. In januari 2018 is een nieuw schadeprotocol opgesteld. In maart besloot minister Wiebes de gaswinning volledig te stoppen. De verwachting is dat dit vanaf 2030 gaat gebeuren. Uiterlijk oktober 2022 daalt de gaswinning naar 12 miljard m3. De versterking zette de minister met dit besluit stil. In de provincie leidde dit tot veel weerstand. In september werden nieuwe basisafspraken gemaakt over de wijze waarop de versterking weer op gang kan worden gebracht. 

In 2018 werd ook gewerkt aan een collectief gedragen toekomstperspectief voor Groningen. Rijk, provincie, gemeenten en maatschappelijke organisatie ondertekenden in oktober een startdocument Nationaal Programma Groningen met een startbudget van 1,15 miljard euro. Thema’s die aan bod komen in het startdocument zijn toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke en leefbare omgeving met voldoende voorzieningen, een toekomstbestendige regionale economie, energiebesparing en de opwek van duurzame energie.

Duurzame landbouw

Wij willen de reguliere landbouw verder verduurzamen met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap. Dit doen we onder andere door biologische en natuurinclusieve landbouw te stimuleren en (financieel) te ondersteunen. In het najaar van 2018 hebben we groen licht gekregen van het Rijk voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. De minister van LNV heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van duurzame, natuurinclusieve landbouw in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Voor Groningen worden onder andere proeftuinen ontwikkeld in de gebieden Hogeland, Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde, met een focus op akkerbouw.

Fietssnelweg Groningen-Assen

In 2018 is hard gewerkt aan betere fietsvoorzieningen in de provincie. Zo is in april 2018 het eerste gedeelte van de doorfietsroute van Groningen naar Assen opengesteld. Het gaat om het deel tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in de stad en de fietstunnel onder de A28 bij het transferium Haren. Dit nieuwe fietspad langs het Noord-Willemskanaal is in de eerste plaats gericht op forenzen en scholieren, maar is ook geschikt voor sport en recreatie. De doorfietsroute is een aanvulling op het bestaande fietsnetwerk en moet aansluiten op P+R's en andere knooppunten en routes in de binnenstad van Assen en Groningen.

Wind en zonne-energie

We liggen op koers om in 2020 855,5 megawatt (MWp) windenergie op land te realiseren. Dit is in lijn met de taakstelling van het Rijk. Vier windparken zijn inmiddels definitief vergund. Inwoners en andere belanghebbenden krijgen een grotere rol bij de opwek van windenergie door meedenken over mogelijke locaties, mede-eigenaar worden van windparken en delen van lusten en lasten. De doelstelling van 300 megawatt uit zonneparken verwachten wij ruimschoots te gaan halen. Er is reeds 523 MWp vergund, 102 MWp is in aanvraag en 538 MWp is in voorbereiding.

Quote van Patrick Brouns, als portefeuillehouder financiën:

"De provincie Groningen heeft haar financieel huishoudboekje goed op orde. De Jaarrekening 2018 laat geen bijzondere ontwikkelingen zien"

Bijlagen