Provincie start enquête voor actualisatie beleid ondergrond

Persbericht Groningen, 26 februari 2019

Voor de nieuwe provinciale Nota Ondergrond kunnen Groningers van 26 februari tot 20 maart via een enquête hun mening geven over het toekomstige gebruik van de ondergrond in de provincie. De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen in de Nota Ondergrond. Hierin staat de geactualiseerde visie voor de activiteiten in de diepe ondergrond in Groningen. 

Voor een breed beeld over dit onderwerp vinden wij het belangrijk dat naast overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ook de inwoners mee kunnen denken. Iedereen kan zijn of haar visie geven via deze enquête. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het nieuwe provinciale beleid over het gebruik van de ondergrond. 

Geactualiseerd beleid 

In de provincie Groningen vinden verschillende activiteiten plaats in de ondergrond, bijvoorbeeld: het winnen van delfstoffen zoals aardgas en zout, het produceren van duurzame energie met bodemenergiesystemen, en het opslaan van energie in lege gasvelden en zoutcavernes. Het doel van de Nota Ondergrond is om een heldere afweging te kunnen maken bij het beoordelen van (nieuwe) activiteiten in de diepe ondergrond. Het bewaken van de veiligheid staat hierbij centraal. Vervolgens komt de afweging van beschermen, benutten en de energietransitie aan de orde. De Nota Ondergrond zorgt zo voor een duidelijke visie van de provincie Groningen richting het Rijk.  

Ondergrondse activiteiten hebben vaak effect op de bovengrond. Het wordt steeds drukker in de ondergrond en deze activiteiten hebben sociaaleconomische-, ruimtelijke- en milieueffecten. Daarnaast is de ondergrond ook van belang voor de toekomstige energietransitie. In onze provincie zijn de gevolgen van de gas- en zoutwinning in de vorm van aardbevingen en bodemdaling merkbaar.  

Huidige visie 

De huidige provinciale visie op de ondergrond is in 2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Hierin geeft de provincie haar visie over activiteiten in de diepe ondergrond. En er is veel veranderd omtrent de ondergrond in Groningen: kennis, het gebruik en de houding tegenover de risico´s die hiermee gepaard kunnen gaan. Daarom passen we de huidige visie op de ondergrond aan.