Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 7 december 2017

The Potato Valley

Concrete resultaten na een jaar

Ruim een jaar geleden, op 2 november 2016 werd The Potato Valley gelanceerd. Op  woensdagmiddag 6 december maakten de deelnemers en partners de balans op. De resultaten zijn veelbelovend; zowel op het gebied van onderzoek als in de praktische toepassing. In The Potato Valley werken telers, onderwijs, onderzoek en bedrijven samen. Doel is een duurzamer en vitaler akkerbouwsysteem in Fryslân en Groningen te ontwikkelen. The Potato Valley is onderdeel van de AgroAgenda Noord-Nederland.

 

Resultaten

Het afgelopen jaar heeft de Rijksuniversiteit Groningen (met partners Fobek, Mansholt veredelingsbedrijf en aardappelveredelingsbedrijf Biemond bv) onderzoek gedaan naar aardappelrassen. Rassen die ontwikkeld worden, zijn duurzaam, klimaatbestendig en robuust door betere beworteling. Deze rassen hebben minder meststoffen nodig, waardoor minder schadelijke emissies worden uitgestoten. Doordat ze klimaatbestendig zijn, is de oogstzekerheid groot.

Binnen het project ’Flight to Vitality’ willen HZPC Holding bv. en Averis Seeds bv. gezamenlijk een objectieve vitaliteitstoets ontwikkelen waarmee de kiemkracht van partijen pootgoed gemeten en voorspeld kan worden. Deze toets komt beschikbaar voor de gehele sector.

Slim gebruik maken van moderne techniek

Een ander voorbeeld is het project ‘5G Smart Potato’, een meetsysteem waarmee boeren per stukje akker kunnen bepalen wat het land en de gewassen nodig hebben. Dankzij de snelle internetverbinding 5G kunnen de data realtime naar de computer worden verzonden en kan de boer meteen zien hoe zijn land eraan toe is. Ook wordt ‘smart farming’ voor Noord-Nederland steeds meer ingezet. Met smart farming kunnen percelen land en kuddes dieren slimmer worden benut. Door kennis en inzicht in bijvoorbeeld de bodem en de gesteldheid van de dieren, kunnen boeren een beter bedrijfsresultaat bereiken, terwijl ze minder gebruik maken van fossiele grondstoffen en minder schadelijke uitstoot veroorzaken.

De landbouw van morgen

Zowel gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân als Staghouwer van de provincie Groningen hebben aangegeven dat de focus in het landbouwbeleid ligt op ‘natuur-inclusieve landbouw’. Uitganspunt voor natuurinclusieve landbouw is om het natuurlijke ecosysteem weer een plek te geven binnen landbouwbedrijven: bodemvruchtbaarheid, schoon water, bestuiving en natuurlijke bestrijding van ziektes en plagen kunnen van grote betekenis zijn voor de moderne boer. De afgelopen jaren richtte  landbouw zich op het verhogen van de productie, schaalvergroting en efficiëntie. Nu is het tijd om te kiezen voor duurzame landbouw die het milieu niet langer schaadt en die economisch renderend is. Ook verzilting van landbouwgrond en de mogelijkheden van zilte teelten hebben volop de aandacht van de beide provincies. Beide gedeputeerden hebben toegezegd de regie op te willen pakken voor dit onderwerp om te komen tot een goede visie samen met de maatschappelijke partners. 

Voordeel van de aanpak van The Potato Valley is dat het samen met de hele keten wordt opgepakt. Ondernemers, onderwijs, wetenschappers en overheden werken nauw samen en dat leidt tot concrete resultaten.