Besluiten Provinciale Staten 8 februari 2012

Provinciale Staten hebben de Cultuurnota 2013-2016 vastgesteld. Hierbij zijn 3 moties aangenomen. Er is 1 amenderende motie aangenomen.
Bij de bespreking van het verruimingsproject aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl hebben de Staten aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie. Het onderwerp zal daarom opnieuw in de commissie Mobiliteit en Energie besproken worden. Bij de bespreking van de Rijksstructuurvisie Wind op Land zijn 2 moties aangenomen. Provinciale Staten hebben ingestemd met de voordracht herijking plan Meerstad. De Staten hebben ook gesproken over het programma Energie 2012-2015 en daarbij 3 moties aangenomen.   
Aan het begin van de vergadering is de mevrouw Van der Land ge├»nstalleerd als Statenlid voor de Partij voor de Dieren. Zij volgt hiermee mevrouw Hazekamp  (Partij voor de Dieren) op. De heer Sangers, Statenlid voor de SP wordt tijdelijk vervangen door de heer Wolters (SP).