Besluiten Provinciale Staten 27 juni 2012

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2012

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering van 27 juni gesproken over de Voorjaarsnota. In deze nota staan de voorstellen voor (nieuw) beleid en bezuinigingen voor de komende vier jaar. De fractievoorzitters van Provinciale Staten (PS) reageren hierop tijdens de Statenvergadering met 'algemene beschouwingen'. De Algemene politieke beschouwingen zijn ieder jaar een belangrijk moment voor Provinciale Staten.
De Staten hebben met elkaar en het college gedebatteerd over politieke hoofdlijnen en het collegebeleid. De Voorjaarsnota 2012 is met algemene stemmen vastgesteld. Aandacht ging onder meer uit naar; openbaar vervoer en bereikbaarheid, de Regiotram, economisch beleid, energiebeleid, Floriade 2022, sportbeleid en cultuur.
In totaal zijn er bij de bespreking van de Voorjaarsnota 7 moties aangenomen