Reacties Miljoenennota

Hieronder de reacties op de Miljoennota van 15 september 2020, per portefeuille:

Algemeen/arbeidsmarkt

'Onder meer corona zorgt voor een toenemende ongelijkheid. Het virus heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, armoede en zorg. We moeten gelijke kansen creëren, onder meer door extra in te zetten op om- en bijscholing naar andere (kansrijke) sectoren. Denk daarbij aan de zorg- en ICT-sector'. 

Zorg

'De urgentie om de zorg anders in te richten is voor ons en onze partners groter dan ooit. De in coronatijd verstevigde samenwerking is hard nodig om meer te doen aan preventie: het voorkomen van ziektes door een gezonderde levensstijl'. 

Wonen

'De verhuurderheffing wordt verlaagd. Wij zeggen: schaf de verhuurdersheffing af, zodat corporaties weer meer huurwoningen kunnen bouwen. Dan dien je twee doelen: je houdt het wonen betaalbaar voor mensen die het moeilijk hebben en je zorgt voor werkgelegenheid in deze coronacrisis. Wonen gaat over zowel bouwen in de stad, als over vernieuwen in de krimpregio's. Daar willen mensen ook in goede, passende huizen wonen'.

'Tot slot: herintroduceer integrale stedelijke vernieuwing. Een prettig woonklimaat bereiken we ook door onze lucht schoner te krijgen en schoner te houden. Het Schone Lucht Akkoord levert daar een belangrijke bijdrage aan. Wij hebben al een relatief schone lucht. Maar we willen de schoonste lucht van Nederland!'

Openbaar vervoer

'Door de coronamaatregelen zijn ook in Groningen de reizigersopbrengsten voor zowel bus als trein enorm teruggelopen. Het Rijk heeft toegezegd financiële steun te gaan verlenen aan de ov-sector, om de terugval in omzet op te vangen en hiermee de sector in staat te stellen de dienstverlening te blijven continueren'.

'Toekenning gebeurt alleen als de vervoerder overtuigend kan aantonen dat er bedrijfseconomisch geen andere mogelijkheid is dan de dienstverlening af te schalen om continuïteit te borgen. Het doel is dat het aanbod van openbaar vervoer daarmee niet hoeft te worden afgeschaald en we in onze provincie de dienstverlening voor onze reizigers zo optimaal mogelijk binnen de geldende maatregelen blijven faciliteren'.

Verkeersveiligheid 

'Een betere verkeersveiligheid blijft voor ons een belangrijke prioriteit. 
Het Rijk en vertegenwoordigers van het IPO, de VNG en vervoerregio’s hebben de handen ineengeslagen om werk te maken van de verbetering van de verkeersveiligheid'. 

'Voor de uitvoering van de ambities uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is vanaf 2020 tot 2030 een extra investeringsimpuls van € 500 miljoen beschikbaar voor maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten (met een co-financiering van 50%). Dit geld wordt ingezet voor projecten van medeoverheden om de meest verkeersonveilige locaties en grootste risico’s op het onderliggende wegennet aan te pakken. Hierdoor kan er in totaal € 1 miljard extra worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid in de periode 2020-2030'.

Algemeen

'De aandacht in de Miljoenennota voor een groene toekomst sluit aan op de ambities van de provincie Groningen. De Koning noemde klimaatcrisis en de gevolgen van gaswinning in de Troonrede. Bij beide thema's past een transitie van een aardgasland naar een ander gasland: dat van groene waterstof. Duurzame investeringen zijn essentieel om de transitie van gas naar duurzame energie te versnellen. Het Nationaal Groeifonds biedt perspectief voor een duurzame, groene toekomst'.

Energietransitie

'Het kabinet schrijft dat waterstof een sleutelrol kan vervullen in de energieopgave. Wij vinden (groene) waterstof essentieel in het vervullen van de energieopgave. Zonder waterstof geen energietransitie. De Miljoenennota onderkent de noodzaak voor een grotere publieke rol om de doelstellingen te halen.  Dit ondersteunen wij volledig. De programmatische aanpak met de juiste regulering die wordt aangekondigd voor waterstof zal hierbij helpen. Daarnaast wordt er ingezet op het verbeteren van de net-infrastructuur. In de huidige (rappe) transitie van gas naar duurzame opwekking hebben we een goede infrastructuur nodig. Wij zijn dan ook verheugd dat het Nationaal Groeifonds hier mogelijkheden voor gaat bieden'.

Klimaat

'Het is van belang om extra te investeren in duurzame en groene oplossingen om ons te kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en het verminderen van de CO2-uitstoot. De aangekondigde CO2-taks voor de industrie past daar goed bij'.

'Het kabinet kondigt de Impulsregeling klimaatadaptatie aan, die 1 januari 2021 van start gaat. Het is een regeling om decentrale overheden te helpen bij het werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting (wel wordt een stevige co-financiering door de regio verwacht). Wij hebben deze regeling in beeld en bereiden ons momenteel voor op een toepassing daarvan in onze regio'.

Kader Richtlijn Water

'Hoewel de procesafspraken en stimulering via de Delta-aanpak Waterkwaliteit duidelijk zijn, geeft de minister helaas geen gehoor aan de oproep van de Tweede Kamer om meer werk te maken van mestproblematiek, opkomende stoffen en medicijnresten'.

Verduurzaming en digitalisering

'Het is een groot goed dat het kabinet in crisistijd gaat investeren. Geld dat nodig is voor de ontwikkeling en stimulering van een toekomstbestendige en robuuste economie. Met verduurzaming en digitalisering als belangrijkste pijlers'. 

Waterstof

'Het Noorden kan van grote betekenis zijn voor Nederland en Europa bij het oplossen van de klimaatproblematiek. Het Nationaal Groeifonds biedt kansen om al onze plannen uit te voeren. We zijn er klaar voor om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie'.

Stikstof, natuur en biodiversiteit

'Wij zijn in het kader van de Groninger Aanpak Stikstof (GRAS) en het Natuurprogramma bezig om een aandeel van de € 5 miljard in Groningen te verkrijgen, om integrale projecten uit te voeren. Denk aan projecten op het gebied van stikstofreductie en natuurontwikkeling en -beheer'. 

'Wij missen de inzet van het Rijk op bosontwikkeling en veenoxidatie in deze Miljoenennota. Dit zijn grote ontwikkelingen waarvoor de financiële kaders wel bekend zijn. Maar we missen de politieke aandacht ervoor in deze nota'.  

Gaswinning, schade en versterking

'Het is mooi dat het kabinet geld uittrekt voor het versneld afbouwen van de gaswinning. Ik wil daar graag de compensatie van bevingsschade en het aardbevingsbestendig maken van woningen in Groningen aan koppelen. Het is echt noodzakelijk om dat te versnellen'.

Cultuur

'In het Noorden we samen aan een sterke kunst- en cultuursector, met duurzame regionale netwerken voor alle makers, inwoners en bezoekers. Wij zijn dat blij dat er extra wordt geïnvesteerd in cultuur. Dit is van cruciaal belang voor deze sector, die bovengemiddeld hard geraakt is door de coronacrisis. Deze steun in heel hard nodig in het Noorden'. 

''We the North' pleit ervoor dat regionale overheden nauw betrokken worden bij de uitwerking van het tweede corona-steunpakket, dat de minister onlangs aankondigde. Deze tijd vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid vanuit de overheid, met vertrouwen in de veerkracht en wendbaarheid van de cultuursector'.

Ruimtelijke ordening 

'Provincies zijn goed geëquipeerd voor de ruimtelijke ordening. De landelijke overheid beschrijft in haar Nationale Omgevingsvisie dat de landelijke overheid zich weer nadrukkelijk gaat bezighouden met de inrichting van Nederland. Centralisatie van de ruimtelijke ordening gaat ten koste provinciale belangen en lokale belangen'.

'In plaats van invloed beperken moet de overheid zich juist inzetten op het versterken van de samenwerking. Landelijk, provinciaal en lokaal hebben wij elkaar keihard nodig. Maar om ons landschap te beschermen is het nodig dat wij provinciale en lokale afwegingen kunnen maken'. 

Digitalisering en innovatie

'Wij onderschrijven het belang van een goede publieke dienstverlening. De afgelopen maanden stonden in het teken van veranderingen geboren uit pure noodzaak. Het tijdsgewricht waarin wij ons nu bevinden laat zien dat een overheid wendbaar, verbindend en adequaat moet zijn. Om als overheid snel gericht te reageren, beter beleid te ontwikkelen en efficiënt te werken is het van belang dat we nog meer datagedreven gaan werken. Van inzichten op basis van kennis en ervaring naar inzichten via data'.