Zwarte ruiter veel te vinden rond de Dollard

Met de projecten van het programma Eems-Dollard 2050 ontstaan nieuwe leefgebieden, zoals kwelders, broedeilanden en getijdenpoelen. Hierdoor weten vogels, vissen en bodemdieren deze plekken goed te vinden. Voor de zwarte ruiter is de Dollard zelfs de belangrijkste pleisterplaats in Nederland geworden. Dit blijkt uit de tweede monitoringsrapportage van het programma Eems-Dollard 2050

Voortgang

De rapportage geeft een goed beeld van de voortgang van het programma ED 2050 en de projecten in 2019. Ook laat het rapport zien hoe de natuur ervoor staat, op basis van jarenlange metingen en onderzoeken van Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De monitoring geeft nieuwe inzichten voor de koers van het programma in de komende vijf jaar. 

Te veel slib

Uit de rapportage blijkt dat het water in de Dollard nog steeds te veel slib bevat. Hierdoor zijn er te weinig algen, en daarmee te weinig voedsel in het ecosysteem. Ook hebben vogels, bodemdieren en vissen te weinig geschikte leefgebieden. Door de versnelde zeespiegelstijging kunnen deze problemen toenemen. 

Zeespiegelstijging

Klimaatverandering is een belangrijk thema in de monitoring. Het water wordt warmer en de zeespiegel stijgt hier sneller dan elders langs de Waddenkust. Verwacht wordt dat het water boven de platen meer slib gaat bevatten. In de bodems waar veel slib voorkomt leven minder schelpdieren, waardoor er minder voedsel voor vissen en vogels is. 

Zwarte ruiter

In de Eems-Dollard leven veel verschillende vogels, waaronder de zwarte ruiter. Terwijl de aantallen in de rest van de Waddenzee afnemen, is de Dollard de laatste jaren de belangrijkste pleisterplaats van de zwarte ruiter in Nederland geworden. Op weg van de Sahara naar Scandinavië rust de trekvogel graag uit op de kust van de Waddenzee. 

Baggeren en storten

Jaarlijks wordt zo’n 10 miljoen kubieke meter zand en slib kunstmatig verplaatst om de bereikbaarheid van de havens te kunnen garanderen. Het baggeren heeft echter invloed op de troebelheid van het water. Het programma ED2050 wil jaarlijks minimaal 1 miljoen ton slib uit de Eems-Dollard halen. Het doel hiervan is het water minder troebel maken en de natuur herstellen. Uit metingen blijkt dat er voldoende slib van goede kwaliteit aanwezig is om deze ambitie te halen.

Programma Eems-Dollard 2050

In het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, waterschappen en bedrijven samen aan een betere natuur in de Eems-Dollard. Het doel is een gezond ecosysteem dat in balans is met economische ontwikkelingen.