Zeven windparken in provincie tegelijk in ontwikkeling

Onze provincie ligt goed op koers voor wat betreft de taakstelling om in 2020 855,5 megawatt aan windenergie op te wekken, zoals afgesproken met het Rijk. Zeven windparken zijn formeel in procedure. Bij vijf daarvan zorgt de provincie voor de vergunningverlening: Delfzijl uitbreiding Zuid, Oosterhorn (Delfzijl), Oostpolder (Eemshaven), Oosterpolderdijk (Eemshaven) en Geefsweer (Delfzijl). Voor de eerste vier windparken liggen op dit moment ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage. Binnenkort volgt Geefsweer.

Omwonenden betrokken

Het komend half jaar staat er veel te gebeuren rondom de windparken. De eerste stappen zijn gezet en de randvoorwaarden zijn bepaald, maar iedereen kan nog zienswijzen indienen. Daarnaast worden omwonenden nauw betrokken over de voortgang, onder meer via werkgroepen, maar ook via reguliere informatieavonden. Mogelijkheden voor participatie is een onderwerp dat steeds vaker terugkomt. Diverse voorstellen zijn bespreekbaar om te komen tot een evenwichtige verdeling van 'de lusten en de lasten'.

Dorpsmolen

Voor alle windparken is er een gebiedsfonds opgezet, waarmee een gedeelte van de opbrengsten van het windpark terugvloeit naar de omgeving. De omgeving kan dit geld bijvoorbeeld inzetten voor gezamenlijke projecten. Nieuw is de aankoop van een of mogelijk twee windturbines (dorpsmolens) in de Eemshaven, door een nog op te richten buurtcoƶperatie. Hierbij zijn mogelijkheden zijn voor financiering vanuit het Revolverend Fonds van de provincie Groningen. Ook in Delfzijl worden deze opties door de provincie bekeken, samen met de werkgroep en de ontwikkelaar.

Terinzagelegging

Voor windpark Zuidoost geldt dat de gemeente Eemsmond hier zowel het bestemmingsplan maakt als de vergunningen verleent. Windpark N33 is een Rijksproject. Voor de overige vijf parken is de provincie het bevoegd gezag voor het afgeven van de omgevingsvergunning, die nodig is voor de bouw van de turbines. Hieronder de termijnen van de terinzagelegging:

  • Windpark Delfzijl uitbreiding Zuid: ontwerp-vergunning ter inzage tot en met 16 juni 2017;
  • Windpark Oosterhorn (bij Delfzijl): ontwerp-vergunning ter inzage tot en met 17 juli 2017;
  • Windpark Oosterpolderdijk (bij de Eemshaven): ontwerp-vergunning ter inzage tot en met 17 juli 2017;
  • Windpark Oostpolder (bij de Eemshaven): ontwerp-vergunning ter inzage tot en met 26 juli 2017;
  • Windpark Geefsweer (bij Delfzijl): ontwerp-vergunning ter inzage van 19 juni tot en met 31 juli 2017.

In 2020 operationeel

De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat alle windparken in de drie concentratiegebieden Eemshaven, Delfzijl en rond de N33 in 2020 operationeel zijn. Dat betekent dat uiterlijk 31 december 2020 (bij voorkeur eerder) de windturbines stroom moeten leveren aan het elektriciteitsnet. Na de gunning duurt het gemiddeld drie jaar voordat een windpark in gebruik is. Zo is een subsidie nodig van het Rijk (exploitatiesubsidie), moet de financiering worden geregeld en moeten de turbines worden besteld en geleverd. Vervolgens kan de bouw van de turbines plaatsvinden en kunnen ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet.