Weer verder...

Bijna drie maanden later dan gepland kan het advies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD in procedure worden gebracht. Een hele opluchting voor de kerngroep. Ik kom daar straks op terug.

Bijna drie maanden later dan gepland kan het advies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD in procedure worden gebracht. Een hele opluchting voor de kerngroep. Ik kom daar straks op terug.

Na een lang weekend Texel begon mijn week dinsdagmorgen met een vergadering van de projectgroep. Belangrijkste agendapunt was de bespreking op hoofdlijnen van de invulling van de zelfevaluatietool door gemeenten en provincie. Nog niet alle gemeenten hebben de zelfevaluatietool volledig ingevuld. Het beeld over de uitvoering van de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving lijkt in eerste oogopslag overeen te komen met die uit de toets vorig jaar gedaan door KplusV organisatieadvies voor onze tussenrapportage. Over een maand staat de zelfevaluatietool opnieuw op onze agenda.
's Middags mijn vorige bestuurlijk opdrachtgever Rudi Slager de hand gedrukt bij zijn afscheid als gedeputeerde van de provincie en bedankt voor de prettige samenwerking.

Woensdag was de dag waar naar ik en anderen met mij met spanning hadden uitgekeken: de wethouders VGG-portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Wonen en Milieu en Mobiliteit bespraken de notitie 'Hoe besturen wij de RUD Groningen?' De opkomst was groot. Alle aanwezige wethouders hebben zich uitgesproken voor één RUD. Over de sturing ontspon zich een levendige discussie. Omvang van de organisatie, personele overhead, exploitatiekosten, bestuurlijke invloed en takenpakket waren daarin de meest voorkomende elementen. Veel wethouders hebben nog geen afgerond standpunt over de organisatievorm. Het blijft dus nog even spannend.
De wethouders stemden unaniem in met het eindbericht over de vorming van de RUD. Als laatste stap staat deze brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu nu op de agenda van GS op 31 mei. De brief kan diezelfde dag als gezamenlijke brief van het bestuur van de VGG en Gedeputeerde Staten, net voor de deadline van 1 juni, aan de staatssecretaris worden verzonden.

's Middags met mijn beide bestuurlijke opdrachtgevers, gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Jan Bessembinders, teruggeblikt op het portefeuillehoudersoverleg en vooruitgeblikt. Zij hebben mij groen licht gegeven om het advies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD en het projectplan voor de fasen 3 en 4 in procedure te brengen. Na een zinvolle tussenstap over de organisatievorm van de RUD kunnen wij nu de (project)draad weer oppakken. Heel fijn gevoel!

Donderdag met Liesbeth Groote Schaarsberg hard gewerkt aan het advies en het projectplan. Het advies met alles wat erbij hoort (aanbiedingsbrief colleges, voorbeeldbrieven voor gemeenteraden, Provinciale Staten, Georganiseerde Overleggen en ondernemingsraden) aan het einde van de middag naar de projectgroep gezonden. Als leuk tussendoortje een bijeenkomst met mijn afdeling over image en styling door Nelleke Mulder uit Sneek. Aanleiding was dat onze afdeling in een klanttevredenheidsonderzoek relatief slecht scoorde op het punt representativiteit. Nelleke beklemtoonde het belang van een goede eerste indruk en wat je daaraan in je uiterlijke presentatie kunt doen. Prima presentatie van een vakvrouw. Leerzaam en pure ontspanning.

Maandag 30 mei heb ik samen met mijn collega-projectleiders RUD een gesprek met het Openbaar Ministerie. Jan Smittenberg, hoofd van de afdeling Milieutoezicht van de provincie, heeft mij ter voorbereiding daarop ingewijd in de discussies rond het straf- en bestuursrecht, een voor mij vrijwel onbekend terrein.

Vrijdagmorgen met Liesbeth Groote Schaarsberg nog hard gewerkt aan het projectplan via de ping-pong-methode. De samenwerking tussen Liesbeth en mij verloopt uitstekend. Wij voelen elkaar goed aan. Tegen de middag hadden wij het eerste concept gereed, inclusief een aantal discussiepunten voor de projectgroep. Het projectplan naar de projectgroep gestuurd, zodat wij dat samen met het advies dinsdag in de projectgroep kunnen bespreken.

Volgende week is een 'korte' week, maar wij gaan in volle vaart verder om onze nieuwe deadline het geplande VGG-portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Milieu en Mobiliteit op 16 juni te kunnen halen. Als dat lukt, kunnen wij het advies en het projectplan nog voor de zomervakantie naar de colleges sturen.