Week van Boumans

Deze week stond voor een belangrijk gedeelte in het teken van de gesprekken van gedeputeerde Mark Boumans met de wethouders over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD.

 

Deze week stond voor een belangrijk gedeelte in het teken van de gesprekken van gedeputeerde Mark Boumans met de wethouders over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD.

Voor mij begon de maandag met een gesprek met mijn Drentse en Friese collega's en de hoofden handhaving van de drie noordelijke provincies. Medio september heeft staatssecretaris Atsma in de Tweede Kamer gezegd dat hij de toezicht- en handhavingstaken van de BRZO- en VT-Chemiebedrijven in één landelijke organisatie wil bundelen en de vergunningverlening voor die bedrijven in vier - vijf landsdelige organisaties wil concentreren. Een uitspraak, waarmee hij de vorming van de RUD's doorkruist.

In reactie op zijn uitlatingen hebben IPO, VNG en VNO/NCWde staatssecretaris geschreven dat zij er niet voor voelen om de VTH-taken van de BRZO- en VT-chemie-bedrijven uit elkaar te halen. Zij pleiten voor bundeling van die taken in vier - vijf RUD's, onder andere één in Noord-Nederland. Het gesprek van maandag was bedoeld om die gedachte verder te concretiseren voor het Noorden. Dat is gelukt. De drie provincies werken nu al nauw samen op dit gebied. Ons voorstel aan onze bestuurders is om die samenwerking te formaliseren en de coördinatie van die VTH-taken te beleggen in de RUD Groningen.

Drenthe en Fryslân zijn het daar mee eens omdat meer dan de helft van die bedrijven in de provincie Groningen is gevestigd. Zij stellen daarvoor wel als voorwaarde dat de RUD Groningen een openbaar lichaam wordt. De staatssecretaris wil voor 1 december een besluit nemen over dit dossier.

Dinsdagmorgen eerst een gesprek met Léon Slangen. Léon coördineert voor de provincie de vergunningenprocedures van grote bedrijven, die zich in onze provincie willen vestigen. Vanuit zijn ervaringen heeft hij nuttige tips voor de vorming van de RUD. Daarna een korte kerngroepvergadering.
's Middags met Patricia Lie A Njoek en Jos Wierema van de provinciale P+O-afdeling gepraat over de beantwoording van de brief van de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden (BVC). Vrijdagmorgen heb ik een eerste concept geschreven en ik hoop dat de brief in de loop van volgende week naar de BVC te kunnen sturen.

Aan het einde van de middag de reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op de oktoberbrief van het bestuur van de VGG en GS ontvangen. De staatssecretaris schrijft daarin dat hij geen bezwaar heeft tegen één RUD met twee vestigingslocaties als de directeur van de RUD de bevoegdheid heeft om de hele organisatie aan te sturen, inclusief het bij een centrumorganisatie gedetacheerde personeel. Hij heeft wel bezwaren tegen een centrumgemeente-constructie. Voorts schrijft hij dat hij zich zorgen maakt over het tempo en de voortgang in de RUD-vorming.
Dezelfde dag is een brief van het bestuur van de VGG en GS aan de staatssecretaris gestuurd over de stand van zaken van ons project.

Woensdag en donderdag heeft gedeputeerde Mark Boumans gesprekken gevoerd met 18 wethouders, meestal individueel soms in een kleine groep. De wethouders van Pekela, Anneke Duit en Veendam, Bert Wierenga beten het spits af. De gedeputeerde zette in die gesprekken een goed verhaal neer, waarin liet blijken dat hij de afgelopen periode goed heeft geluisterd naar alle argumenten die over tafel zijn gegaan. De gesprekken verlopen in een zeer openhartige sfeer. Volgende week maandag en dinsdag zijn de laatste gesprekken. Kort daarna geeft Mark Boumans op basis van de gesprekken een eindbeeld, dat als opmaat dient voor de Derde Bestuursconferentie RUD begin december.

Vrijdag onder andere benut om een concept-brief aan de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden te schrijven. En ook met het voorbereiden van een presentatie voor een kaderledenbijeenkomst van de CNV Noord-Nederland, die ik volgende week samen met mijn Friese collega Freerk Mink houd.