Wat is de stand van zaken van het project Regionale Uitvoeringsdienst Groningen?

Het project Regionale Uitvoeringsdienst Groningen (RUD) zit in een verkennende fase. Uitgangspunt is dat de vorm de inhoud volgt. Dat wil zeggen dat wij eerst kijken welke taken wij in een regionale uitvoeringsorganisatie onderbrengen en dan kijken wat voor organisatie daarbij past. Wij spreken van een regionale uitvoeringsorganisatie (RUO), omdat er bij een RUD vaak wordt gedacht aan een grote uitvoeringsorganisatie, die op één locatie is gehuisvest.

Het project Regionale Uitvoeringsdienst Groningen (RUD) zit in een verkennende fase. Uitgangspunt is dat de vorm de inhoud volgt. Dat wil zeggen dat wij eerst kijken welke taken wij in een regionale uitvoeringsorganisatie onderbrengen en dan kijken wat voor organisatie daarbij past. Wij spreken van een regionale uitvoeringsorganisatie (RUO), omdat er bij een RUD vaak wordt gedacht aan een grote uitvoeringsorganisatie, die op één locatie is gehuisvest.

Visie op samenwerking

Om meer zicht op de inhoud te krijgen, zijn voor de zomer de wethouders en gemeentesecretarissen van alle gemeenten en de gedeputeerde, de commissaris van de koningin en de provinciesecretaris en vertegenwoordigers van de drie waterschappen geïnterviewd. Doel van de interviews was hun visie te horen op samenwerking met andere gemeenten en op samenwerking in een regionale uitvoeringsorganisatie. Ook zijn feitelijke gegevens (aantallen inrichtingen en formatieplaatsen, financiële gegevens) verzameld. De landelijke kwaliteitscriteria zijn kritisch bekeken op hun toepasbaarheid in Groningen. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen, de zogenoemde Groninger maat.

Samenwerkingsmodellen

De verschillen en overeenkomsten in visie van de verschillende gemeenten, de provincie en de waterschappen zijn op een rij gezet. De feiten en cijfers zijn getoetst aan de Groninger maat voor de kwaliteitscriteria. Op basis van de conclusies uit de interviews en de analyse van de feiten en cijfers zijn drie samenwerkingsmodellen ontwikkeld. Dat is allemaal samengevat in een tussenrapportage.

Uitwerking samenwerkingsmodellen

De tussenrapportage is op 26 november 2010 besproken in de Bestuursconferentie RUD Groningen. Daar is besloten dat drie samenwerkingsmodellen in december / januari verder worden uitgewerkt. Daarna zal een advies worden gemaakt over de meest gewenste samenwerking. Dat advies wordt ter advies aan de ondernemingsraden voorgelegd en ter besluitvorming aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.