Voorkeursalternatief oostelijke ontsluitingsweg in Bedum bekend

De provincie Groningen en de gemeente Bedum kiezen voor voorkeursalternatief 2 als best mogelijke optie voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. Deze weg is bedoeld als oplossing voor het toenemende vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum. Eind 2014 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het voorkeursalternatief.

De provincie Groningen en de gemeente Bedum kiezen voor voorkeursalternatief 2 als best mogelijke optie voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. Deze weg is bedoeld als oplossing voor het toenemende vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum. Eind 2014 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het voorkeursalternatief. 

Drie alternatieven onderzocht

Voor de nieuwe ontsluitingsweg zijn drie alternatieven onderzocht. Voorkeursalternatief 2 loopt langs Ter Laan en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Op de plaats waar de nieuwe weg het spoor kruist, moet een spoorwegovergang of een tunnel komen. Alternatief 2 scoort het beste op het gebied van logica en directheid van de route, op verkeersveiligheid en op de invloed die de weg heeft op ruimte en landschap. Het alternatief sluit ook aan bij het structuurplan van de gemeente Bedum.

Werkgroepen

De afgelopen maanden hebben twee werkgroepen, bestaande uit diverse omwonenden en landeigenaren, zich over mogelijke routes voor de nieuwe ontsluitingsweg gebogen. Zij hadden daarbij een adviserende rol. Er waren nog drie alternatieven over.

Alternatieven

Alternatief 1 wordt door zowel de werkgroep omgeving als de werkgroep landbouw als onacceptabel beschouwd en valt om die reden af voor het bestuur. Er is geen eenduidige voorkeur voor alternatief 2 of 3. Daarom kiest het bestuur voor alternatief 2. Alle alternatieven voldoen aan de normen van de wet geluidshinder en bieden perspectief voor uitbreidingsmogelijkheden voor Friesland Campina en eventuele uitbreiding van de woningbouw. Een eventuele omlegging van het Boterdiep, wanneer Friesland Campina in oostelijke richting uitbreidt, is bij alternatief 2 eenvoudig in te passen.

Provinciale Staten

Eind dit jaar stellen Provinciale Staten het definitieve voorkeursalternatief vast. In de planuitwerking daarna wordt extra aandacht besteed aan onder andere de precieze locatie van de spoorovergang/tunnel, het afsluiten van de spoorovergang Ter Laan voor het autoverkeer, de exacte ligging van de bebouwde komgrens, aansluitingen/kruisingen en mogelijkheden voor ruilverkaveling. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van de weg op het gebied van geluid, licht en trillingen.

Inspraak

Van 10 september tot 8 oktober 2014 kunnen mensen reageren op het voorkeursalternatief. De reacties worden meegenomen in de voordracht die eind 2014 in Provinciale Staten wordt behandeld.