Voorkeursalternatief oostelijke ontsluitingsweg Bedum vastgesteld

De provincie Groningen en de gemeente Bedum hebben het definitieve voorkeursalternatief voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg rondom Bedum vastgesteld. Het gaat om het tweede alternatief, dat langs Ter Laan loopt en ten oosten van Bedum aansluit op de N993 (Sint Annerweg). Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum moeten hierover eind dit jaar nog een besluit nemen. Daarna wordt de precieze invulling verder uitgewerkt.

De provincie Groningen en de gemeente Bedum hebben het definitieve voorkeursalternatief voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg rondom Bedum vastgesteld. Het gaat om het tweede alternatief, dat langs Ter Laan loopt en ten oosten van Bedum aansluit op de N993 (Sint Annerweg). Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum moeten hierover eind dit jaar nog een besluit nemen. Daarna wordt de precieze invulling verder uitgewerkt.

Meer vrachtverkeer

De nieuwe ontsluitingsweg is bedoeld als oplossing voor het toenemende vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum. Voor de weg zijn drie alternatieven onderzocht. Voorkeursalternatief 2 scoort het beste op het gebied van logica en directheid van de route, op verkeersveiligheid en op de invloed die de weg heeft op ruimte en landschap. Op de plaats waar de nieuwe weg het spoor kruist moet een spoorwegovergang of een tunnel komen.

Friesland Campina

Het alternatief past binnen de normen van de wet geluidshinder en luchtkwaliteit en biedt perspectief voor een eventuele uitbreiding van zuivelfabriek Friesland Campina. Het alternatief biedt ook ruimte voor een eventuele omlegging van het Boterdiep, voor het geval dat Friesland Campina in oostelijke richting uitbreidt.

Inspraak

In september 2014 presenteerden de provincie Groningen en de gemeente Bedum het voorlopig voorkeursalternatief voor de oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. Omwonenden en andere belanghebbenden hadden toen de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Dit heeft de keuze van de provincie en de gemeente niet veranderd. Opmerkingen over de precieze locatie van de spoorovergang/tunnel en de maximumsnelheid op de Sint Annerweg tussen de nieuwe aansluiting en de N46 worden onderzocht in de planuitwerking. Daarbij wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van de weg op het gebied van geluid, licht en trillingen.

10 miljoen

De oostelijke rondweg om Bedum gaat ongeveer 10 miljoen euro kosten. Hieraan draagt de provincie Groningen 8 miljoen euro bij. De overige 2 miljoen worden betaald door de gemeente Bedum en Friesland Campina.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Bedum.